close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • O KONFERENCJI

 •  

  Doświadczenia polskiej transformacji po 1989 r. pokazały, jak ważne jest kształtowanie przestrzeni swobód obywatelskich, budowa państwa prawa, poszanowanie praw człowieka i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzieląc się własnym doświadczeniem, Polska coraz bardziej angażuje się w promowanie demokracji oraz we wspieranie transformacji demokratycznej w państwach europejskiego sąsiedztwa, jak również innych państw, których społeczeństwa wstąpiły na drogę zmian prowadzących do demokratyzacji systemu rządów.

   

  Jednocześnie wzrasta nasza aktywność na rzecz tworzenia infrastruktury instytucjonalnej międzynarodowej współpracy na polu promowania demokracji. To w Warszawie powstał Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji. W wyniku polskiej inicjatywy Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie UE zaangażowane są w rozwój Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – European Endowment for Democracy (EED). Fundusz jest pierwszym projektem Unii Europejskiej dedykowanym wyłącznie promowaniu działań zmierzających do budowania środowiska sprzyjającego demokratycznej transformacji w karach europejskiego sąsiedztwa.

   

  Działania Polski w zakresie promowania wartości demokratycznych wymagają ustanowienia stałego forum wymiany dobrych praktyk oraz ekspertyz w zakresie ewolucji systemów demokratycznych, a także postępów w zakresie rozwoju procesów transformacji demokratycznej w różnych częściach świata, szczególnie na obszarze europejskiego sąsiedztwa. Mamy ambicje, aby funkcje takiego forum spełniało wydarzenie pod nazwą Warszawski Dialog na rzecz Demokracji.

   

  Wydarzenie odbywa się w formie cyklicznych konferencji – seminariów, mających na celu stałe monitorowanie ewolucji środowiska międzynarodowego dążącego do demokracji oraz tworzenie rekomendacji, głównie dla organizacji międzynarodowych zajmujących wspieraniem transformacji demokratycznej. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich osób, instytucji i organizacji, działających na rzecz promocji demokracji, rządów prawa i praw człowieka.

   

   

  Nota koncepcyjna 6. edycji Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji

   

  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest organizowany od 2012 roku. Oparty jest on na założeniu, że nie można ustanowić demokracji raz na zawsze, poprzez dekret lub ustawę, lecz trzeba ją nieustannie weryfikować, udoskonalać i umacniać. Jednym z realnych sposobów wsparcia tych procesów jest tworzenie platformy dialogu i refleksji. Organizowany corocznie Warszawski Dialog na rzecz Demokracji daje możliwość wypowiedzi obrońcom praw człowieka i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z ponad 30 państw, ułatwiając wymianę doświadczeń i wiedzy.

   

  Tegoroczna edycja Dialogu przypada w przeddzień siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, którą będziemy obchodzić w 2018 roku. Motywem przewodnim edycji 2017 jest dialog i jego rola w zapewnieniu poszanowania praw człowieka i rozwoju demokracji. 

   

  Niedawne wydarzenia na świecie nie są przychylne ani dla instytucji demokratycznych, ani dla ich orędowników. Fałszywe informacje (tzw. „fake news”) podważają swobodę wypowiedzi i zagrażają istnieniu niezależnych, różnorodnych mediów. Konflikty zbrojne i nieustający wzrost nastrojów ekstremistycznych wymagają ciągłego poszukiwania instrumentów sprawiedliwości transformacyjnej i prowadzenia dialogu międzywyznaniowego, który jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 

   

  Ogromna liczba młodych ludzi na całym świecie znalazła się w sytuacji zagrożenia i utraty nadziei. Niezbędne staje się prowadzenie aktywnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku.

   

  Cele

   

  W 2017 roku Warszawski Dialog na rzecz Demokracji kładzie nacisk na dwóch głównych uczestników dialogu w demokracji – młodzież i media – oraz na warunki, które muszą zostać spełnione, aby mogli oni w tym dialogu swobodnie uczestniczyć. Jego celem jest również analiza rosnącej roli dialogu w transformacji i stosunkach międzywyznaniowych. Podczas interaktywnych warsztatów, które odbędą się drugiego dnia konferencji, uczestnicy będą mogli zapoznać się z technologicznymi platformami wykorzystywanymi do prowadzenia dialogu i umacniania zaangażowania społecznego.

   

  Wyniki

   

  Podczas konferencji zebrane zostaną doświadczenia osób pochodzących z różnych stron świata w dziedzinie młodzieży, niezależnych mediów, sprawiedliwości transformacyjnej i dialogu międzywyznaniowego. Uczestnicy określą działania, które mogą być rozwijane przez rządy, społeczeństwo obywatelskie i organizacje międzynarodowe. W oparciu o przeprowadzone debaty opracowany zostanie zbiór konkretnych zaleceń, które zostaną przekazane na fora międzynarodowe działające na rzecz promocji demokracji i praw człowieka.

   

  Metodologia

   

  W 2017 roku program Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji obejmuje sesję inauguracyjną na wysokim szczeblu i cztery panele dyskusyjne nastawione na analizę i wyniki. Każdy panel przewiduje sesję pytań i odpowiedzi dla słuchaczy. Obok debat panelowych odbędzie się interaktywny warsztat dla uczestników społeczeństwa obywatelskiego poświęcony technologiom obywatelskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: