close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • USTAWA

 • USTAWA

  z dnia 7 września 2007 r.

  o Karcie Polaka

   

  realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za  granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym,wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie, spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego, w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków na Wschodzie z Macierzą oraz wspierając ich starania o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej, postanawia się, co następuje:

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  Art. 1.

  Ustawa określa uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka, zwanej dalej„posiadaczem Karty Polaka”, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

  Art. 2.

  1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość

  języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i

  kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

  2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”,

  lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1,

  złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

  3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie,

  lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków

  było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi

  zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie

  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej

  mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  2. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia

  wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki

  Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki

  Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej,

  Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu,

  Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych

  państw status bezpaństwowca.

  3. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z

  państw, o których mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie

  stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

  repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r.

  Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818).

  4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa

  polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej.

  Art. 3.

  1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  2. Karta Polaka poświadcza uprawnienia wynikające z niniejszej ustawy.

  Art. 4.

  1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy

  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)), jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

  2. Do postępowań w sprawach należących do właściwości konsulów stosuje się

  przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej

  Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

  Rozdział 2

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

  Art. 5.

  1. Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i

  rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień

  wynikających z posiadania Karty Polaka lub o refundację tej opłaty.

  2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest finansowana z budżetu państwa z części,

  której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

  3. Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana za pośrednictwem właściwego

  konsula.

  Art. 6.

  1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  1) zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych

  w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

  rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.3));

  2) podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych

  zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2

  lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr

  155, poz. 1095);

  3) podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych

  form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach

  rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. -

  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4));

  4) korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7

  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z

  źn. zm.5));

  5) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie

  określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.

  2135, z późn. zm.6)), chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita

  Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;

  6) ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego

  kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie

  biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia

  20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

  transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z

  źn. zm.7));

  7) bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

  2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie

  zgodnie z ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o

  pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub

  budżetów samorządów terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za

  granicą.

  3. Posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

  zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla

  cudzoziemców w odrębnych przepisach.

  4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń

  opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia

  społecznego.

  Art. 7.

  1. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani

  stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

  2. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani

  do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 8.

  Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, są finansowane

  z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do

  spraw zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rozdział 3

  Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

  Art. 9.

  1. Tworzy się Radę do Spraw Polaków na Wschodzie.

  2. Rada do Spraw Polaków na Wschodzie, zwana dalej „Radą”, jest organem administracji

  publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji, o których mowa w art.

  19 i 20.

  3. Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu

  postępowania administracyjnego.

  4. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania,

  uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji

  lub postanowień.

  5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji,

  2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady,

  3) wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady za udział w pracach

  Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z

  pracami Rady

  4) (uchylony)

  – uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich sprawnego i terminowego

  wykonywania.

  ©Kancelaria Sejmu s. 5/11

  2011-08-09

  6. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady

  Ministrów.

  7. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego

  Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, z części dotyczącej Kancelarii Prezesa

  Rady Ministrów.

  8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne

  wykonywania obsługi Rady, uwzględniając charakter jej zadań.

  Art. 10.

  1. W skład Rady wchodzi 6 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów

  na pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem

  z zakresu spraw dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Co

  najmniej połowa członków Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie

  prawnicze.

  2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca

  z pełni praw publicznych oraz niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  ścigane z oskarżenia publicznego.

  Art. 11.

  1. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka Rady przed upływem kadencji.

  2. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku prawomocnego

  skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

  3. W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów

  uzupełnia skład Rady, powołując, na miejsce opróżnione, nowego członka Rady

  na okres do końca kadencji.

  Rozdział 4

  Przyznawanie i unieważnianie Karty Polaka

  Art. 12.

  1. Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny

  wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie, zwanej dalej „wnioskodawcą”,

  lub jej przedstawiciela ustawowego.

  2. Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy

  ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  3. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę

  wniosku i wydaniem decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od

  opłat konsularnych.

  Art. 13.

  1. Wniosek o wydanie Karty Polaka zawiera następujące dane:

  1) imię i nazwisko;

  2) datę i miejsce urodzenia;

  3) płeć;

  4) adres zamieszkania za granicą;

  5) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;

  ©Kancelaria Sejmu s. 6/11

  2011-08-09

  6) narodowość;

  7) obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich

  dane zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.

  2. Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające

  spełnianie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.

  3. Dokumentami i dowodami, o których mowa w ust. 2, mogą być w szczególności:

  1) polskie dokumenty tożsamości;

  2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne

  lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

  3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach

  wojskowych;

  4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis

  informujący o polskim pochodzeniu;

  5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący

  o polskim pochodzeniu;

  6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości

  polskiej ich posiadacza;

  7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego

  z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie

  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej

  mniejszości narodowej;

  8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana

  zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  4. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym

  Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji polskich

  lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, o których mowa w

  ust. 3 pkt 7.

  5. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 3, właściwy organ wydaje decyzję

  o przyznaniu Karty Polaka na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3

  pkt 8.

  6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczególnie zasłużonego dla Rzeczypospolitej

  Polskiej konsul może wydać decyzję o przyznaniu Karty Polaka bez konieczności

  przedstawiania przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.

  7. Oceny znajomości języka polskiego dokonuje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2,

  konsul podczas rozmowy z wnioskodawcą.

  Art. 14.

  Do wniosku o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca dołącza kopię ważnego dokumentu

  potwierdzającego tożsamość.

  Art. 15.

  1. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz organizacji

  pozarządowych posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność

  w zakresie pomocy osobom narodowości polskiej zamieszkałym na terenie

  państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, uprawnionych do przyjmowania i przekazywania

  właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka.

  ©Kancelaria Sejmu s. 7/11

  2011-08-09

  2. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji, o której mowa w

  ust. 1, oceny znajomości języka polskiego dokonuje upoważniony pracownik

  organizacji podczas rozmowy z wnioskodawcą.

  3. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie właściwemu konsulowi

  otrzymany wniosek wraz z oceną znajomości języka polskiego wnioskodawcy.

  Art. 16.

  1. Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

  1) oboje rodzice posiadają Kartę Polaka;

  2) jeden z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną

  w oświadczeniu złożonym przed konsulem, chyba że drugiemu z rodziców

  nie przysługuje władza rodzicielska.

  2. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie

  za jego zgodą.

  Art. 17.

  1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem

  ust. 2a i 3.

  2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej

  posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest

  przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

  2a. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

  3. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia

  uzyskania przez niego pełnoletności.

  4. Jeżeli po uzyskaniu pełnoletności, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem, o

  którym mowa w ust. 3, posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność

  Karty Polaka jest przedłużana na okres 10 lat.

  5. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania

  zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 18.

  1. Kartę Polaka osobie, której ją przyznano, wydaje konsul.

  2. Kartę Polaka wręcza konsul lub inna upoważniona przez niego osoba; jeżeli jest

  to możliwe, wręczenie Karty Polaka następuje w sposób uroczysty.

  3. Korzystanie z uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-5, wymaga okazywania

  Karty Polaka oraz ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jej

  posiadacza.

  4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka konsul, na wniosek posiadacza,

  wydaje duplikat Karty Polaka.

  Art. 19.

  Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w przypadku, gdy:

  1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 2, z zastrzeżeniem

  art. 13 ust. 6;

  ©Kancelaria Sejmu s. 8/11

  2011-08-09

  2) w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek

  lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe

  lub fałszywe informacje, jak również gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę

  albo, w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument

  albo takiego dokumentu jako autentycznego użył;

  3) wnioskodawca repatriował się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych

  zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską

  Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,

  Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną

  Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,

  do jednego z państw będących stroną tych umów;

  4) wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na

  osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku

  publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

  6) wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej

  Polskiej.

  Art. 19a.

  1. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu Karty Polaka właściwy konsul może

  zwrócić się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby

  także do innych organów administracji publicznej, z wnioskiem o przekazanie

  informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodzą okoliczności, o których mowa

  w art. 19 pkt 5 lub 6.

  2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy administracji publicznej

  przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od

  dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie. Nieprzekazanie informacji w tym

  terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności, o których mowa w

  art. 19 pkt 5 i 6.

  Art. 20.

  1. Konsul, w drodze decyzji administracyjnej, z urzędu unieważnia Kartę Polaka w

  przypadku:

  1) gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz zachowuje się w sposób

  uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom;

  2) gdy zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 19 pkt 2 i 4-6;

  3) zrzeczenia się Karty Polaka.

  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz Karty Polaka niezwłocznie

  zwraca Kartę Polaka konsulowi, który ją wydał.

  Art. 21.

  1. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w art. 19 i 20, jest Rada.

  2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia

  decyzji.

  Art. 22.

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  ©Kancelaria Sejmu s. 9/11

  2011-08-09

  1) wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka,

  2) wzór Karty Polaka

  – uwzględniając w szczególności dane, które muszą być zawarte we wniosku o

  wydanie Karty Polaka, oraz dane i informacje, jakie powinny być zawarte w

  Karcie Polaka.

  Rozdział 5

  Rejestry i ewidencje

  Art. 23.

  1. Konsul prowadzi, w zakresie swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków o

  przyznanie Karty Polaka, decyzji wydanych w tych sprawach oraz przyznanych i

  unieważnionych Kart Polaka.

  2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o wydanych decyzjach oraz

  następujące dane osób, którym przyznano albo odmówiono przyznania Karty

  Polaka, albo których Kartę Polaka unieważniono:

  1) imię i nazwisko;

  2) datę i miejsce urodzenia;

  3) płeć;

  4) adres zamieszkania za granicą;

  5) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;

  6) narodowość;

  7) obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich

  dane zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.

  3. Konsul przekazuje Radzie dane, o których mowa w ust. 2.

  4. Rada prowadzi centralny rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka.

  Centralny rejestr zawiera dane, o których mowa w ust. 2.

  Art. 24.

  1. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem

  urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych

  wniosków, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji

  Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom

  Policji i Straży Granicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań

  ustawowych tych organów.

  1a. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem

  urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych

  wniosków, także ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym

  do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru,

  o którym mowa w art. 23 ust. 1 i centralnego rejestru, o którym mowa w art. 23

  ust. 4, sposób przetwarzania danych w nich zawartych, a także szczegółowe zasady

  przekazywania przez konsula danych do centralnego rejestru, biorąc pod

  uwagę konieczność zapewnienia wszystkim uprawnionym szybkiego do nich

  dostępu.

  ©Kancelaria Sejmu s. 10/11

  2011-08-09

  3. Ustala się dziesięcioletni okres przechowywania danych w rejestrach.

  Rozdział 6

  Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

  Art. 25.

  W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

  (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 i z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) po art. 25 dodaje

  się art. 25a w brzmieniu:

  „Art. 25a. Konsul:

  1) prowadzi postępowanie w sprawie przyznania Karty Polaka,

  2) wydaje decyzje o przyznaniu, odmowie przyznania oraz

  unieważnieniu Karty Polaka,

  3) wydaje Kartę Polaka,

  4) przedłuża ważność Karty Polaka w przypadkach określonych

  w ustawie z dnia 7 września 2007 r. – o Karcie Polaka (Dz.U.

  Nr 180, poz. 1280).”.

  Art. 26.

  W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,

  poz. 2572, z późn. zm.8)) w art. 94a w ust. 2 po pkt 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

  „3a) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;”.

  Art. 27.

  W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

  środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z

  źn. zm.9)) w art. 4 w ust. 4 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się

  pkt 4 w brzmieniu:

  „4) posiadacze ważnej Karty Polaka.”.

  Art. 28.

  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

  pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.10)) w art. 87 w ust. 1 po pkt 2b dodaje się

  pkt 2c w brzmieniu:

  „2c) posiadający ważną Kartę Polaka;”.

  Art. 29.

  W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z

  2007 r. Nr 155, poz. 1095) w art. 13 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

  „2a) posiadają ważną Kartę Polaka;”.

  Art. 30. (uchylony).

  Art. 31.

  W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,

  poz. 1365, z późn. zm.11)) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

  1) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

  „1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;”;

  2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

  „5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej

  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

  Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i

  członkowie ich rodzin oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający

  środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas

  studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz

  inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach

  rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym

  że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium

  specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego,

  stypendium na wyżywienie i zapomóg, albo na zasadach określonych w

  ust. 3 i 4.”.

  Art. 32.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: