close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • MIENIE ZABUŻAŃSKIE

 • Informacja o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tzw. „mienie zabużańskie")

  Termin

  Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz.1418) potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie tego prawa, złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

  Podstawowe wymogi

  Ustawa przewiduje podstawowe warunki, które musi spełnić wnioskodawca:

  1. wykazać posiadanie przez właścicieli obywatelstwa polskiego i zamieszkiwania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 1939 r.;
  2. właściciele - lub ich spadkobiercy - muszą w chwili składania wniosku posiadać obywatelstwo polskie;
  3. w przypadku spadkobierców dowody potwierdzające prawo do spadku (postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku;
  4. dokonać opisu nieruchomości.


  Właściwy organ

  Wniosek powinien być skierowany do właściwego wojewody. Zgodnie z ustawą prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze decyzji:

  1. wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo
  2. wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
  3. wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
  4. wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

  Tryb składania wniosku

  Ustawa (art. 6 ust. 1-3) określa wymogi, które powinien spełniać wniosek w momencie składania (termin do 31 grudnia 2008 r.) jednakże jeżeli wniosek nie spełnia tych wymogów, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

  Dodatkowe informacje

  Więcej informacji na stronach:

  1. Grupa Kresy-Siberia

  Wzory dokumentacji składanej do wniosków o rekompensatę:

  Tekst ustawy o realizacji prawa do rekompensaty - Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1418

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: