close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • UZNANIE AUSTRALIJSKIEGO WYROKU ROZWODOWEGO W POLSCE

  • Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

     

    Kwestie związane ze skutecznością na terenie Polski zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych reguluje art. 1145-1149 kodeksu postępowania cywilnego, który po nowelizacji wszedł w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Jeżeli orzeczenie wydane zostało po tej dacie i spełnia warunki określone w wyżej wymienionych przepisach, podlega uznaniu ex lege.
     

    W przypadku wniosku o naniesienie wzmianki do aktu stanu cywilnego oceny skuteczności dokonuje Kierownik USC, do którego wpłynął wniosek.

     

    W przypadku wątpliwości co do skuteczności orzeczenia, osoba zainteresowana może zwrócić się do sądu okręgowego w trybie art. 1148 kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie czy podlega ono, czy też nie podlega uznaniu z mocy prawa.

     

    Wszystkie orzeczenia wydane przed tą datą podlegają uznaniu na dotychczasowych zasadach i należy składać wnioski o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w sądach okręgowych ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. 

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: