close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE TERRORYZMU

 • NATO podjęło dotychczas szereg inicjatyw na rzecz walki z terroryzmem. Należy do nich przyjęcie na szczycie Sojuszu w Pradze w 2002 r. Militarnej Koncepcji Obrony przed Terroryzmem - The Military Concept for Defence against Terrorism  oraz Planu Działań Partnerstwa na Rzecz Walki z Terroryzmem - The Partnership Action Plan against Terrorism (PAPT) dotyczącego współpracy z partnerami NATO w ramach Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego - The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)/Partnerstwa dla Pokoju - The Partnership for Peace (PfP). Celem tej inicjatywy jest koordynacja walki z terroryzmem, budowa środków wzajemnego zaufania, pomoc państwom potrzebującym wsparcia, wymiana informacji o zagrożeniach i stworzenie obszaru wolnego od terroryzmu poprzez nawiązanie ściślejszej współpracy państw partnerskich, konsultowanie i realizacja uzgodnionych programów oraz udzielanie wzajemnego wsparcia w związku z potencjalnymi atakami terrorystycznymi. W 2002 r. EAPC przyjęła Plan Działań przeciwko Terroryzmowi - The Partnership Action Plan against Terrorism, będący deklaracją polityczną 46 państw członkowskich dot. walki z terroryzmem. 

   

  Na szczycie Sojuszu w Stambule w 2004 r. podjęto decyzję o utworzeniu Jednostki Wywiadu ds. Zagrożenia Terrorystycznego - The Terrorist Threat Intelligence Unit (TTIU). Powołanie tej jednostki w ramach Kwatery Głównej NATO miało na celu podniesienie poziomu wymiany informacji wywiadowczej pomiędzy sojusznikami, a jej zadaniem jest prowadzenie analiz ewentualnych zagrożeń. Ponadto w Stambule przyjęto Program Prac na Rzecz Obrony przed Terroryzmem - The Defence Against Terrorism Programme of Work (DAT) w celu wzmocnienia zdolności Sojuszu w obliczu terroryzmu i jego zwalczania za pomocą zaawansowanych technologii. Program ukierunkowany jest na wspomaganie narodowych programów naukowych i badawczych celem wypracowywania nowych i udoskonalonych technologii przydatnych w zwalczaniu terroryzmu.

   

  W przyjętej podczas szczytu NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 r. Deklaracji oraz Nowej Koncepcji Strategicznej NATO podkreślono, że: terroryzm wciąż stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa NATO i państw członkowskich, a także dla międzynarodowej stabilności i dobrobytu; grupy ekstremistyczne rozszerzają swoją działalność, zwłaszcza na  obszarach o strategicznym znaczeniu dla Sojuszu; nowoczesne technologie zwiększają zagrożenie atakami terrorystycznymi (także w przypadku ew. dostępu terrorystów do CBRN); niestabilność i konflikty poza granicami NATO mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu Sojuszu, włączając m.in. ekstremizm, terroryzm i przestępczość transnarodową (m.in. przemyt broni, narkotyków i ludzi). Z tego względu jednym z priorytetów NATO jest wzmacnianie zdolności w zakresie wykrywania i obrony przed terroryzmem międzynarodowym poprzez doskonalenie systemu analizy zagrożeń, konsultacje i wymiany informacji z państwami partnerskimi, rozwój ich zdolności wojskowych m.in. w postaci pomocy szkoleniowej. Dodatkowym elementem ma być wzmocnienie politycznych konsultacji i praktycznej współpracy z Rosją w obszarach wspólnych interesów m.in. zwalczania terroryzmu, przemytu narkotyków i piractwa. W obu dokumentach podkreślono znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. W kwietniu 2011 r. w Berlinie Rada NATO-Rosja przyjęła Plan Działania w kwestii zwalczania terroryzmu - NATO-Russia Council (NRC) Action Plan on Terrorism.

   

  W wymiarze praktycznym działania NATO w walce z terroryzmem obejmują operacje wojskowe i misje m.in. w Afganistanie (ISAF), Iraku, na Bałkanach i regionie Morza Śródziemnego (Operation Active Endavour), przedsięwzięcia związane z kontrolą przestrzeni powietrznej (z wykorzystaniem systemu AWACS). Ponadto do działań tych odnosi się obrona przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni (Cyber Defence), przygotowania z zakresu zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych m.in. z wykorzystaniem CBRN w ramach polityki Planowania Obrony Cywilnej w Sytuacji Zagrożeń – The Civil Emergency Planning oraz program Naukowy NATO na Rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa - The NATO Science for Peace and Security Programme (SPS).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: