close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 1 grudnia 2014 (ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2017)

   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.)

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

  1.         Celem zadania publicznego jest wyłonienie wniosków projektowych, których realizacja wpłynie na:

  a.       rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w obszarach  komunikacyjnych wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016;

  b.      wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

  2.         Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych:

  a.     promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej– wsparcie wymiaru samorządowego polskiej polityki zagranicznej,

  b.    Polska jako aktywny uczestnik działań na rzecz demokratyzacji, rozwoju społeczeństw      obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie,

  c.     Polska jako aktywny członek UE,

  d.    Polska jako aktywny uczestnik współpracy regionalnej,

  e.    popularyzacja problematyki pomocy rozwojowej wśród obywateli krajów członkowskich UE.

  3.         Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  3 400 000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

  4.         Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  a.    podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy,

  b.    jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie województwa (Dz. U. 2013.596 z późn. zm.),

   z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronie internetowej
  i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

  Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się
  z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

  5.         Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

  6.         Termin składania wniosków projektowych:

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

   

  „Konkurs – Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 15.00.

  (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

  7.         Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu
  i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 27 lutego 2015 r.

  8.         Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2014“ na kwotę 2 668 708,84 zł.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2013“ na kwotę  3 016 493,35 zł.

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: