close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 30 grudnia 2013 (ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2017)

   

  Minister Spraw Zagranicznych
  działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  nr z 2013 r. poz. 885 i 938),

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: 

   

  „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”

   

   

  Celem zadania publicznego jest

  ·               rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej

  ·               wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

   

   

   

  1.             Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

   

  3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) PLN.

   

  2.             Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  ·                podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu,

  ·                jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.),

  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

   

  Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”.

   

  3.             Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

   

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 10 marca 2014 r. r. do 30 listopada 2014 r.

   

  4.             Termin składania wniosków projektowych:

   

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  konkurs „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru

  polskiej polityki zagranicznej 2014”

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21 wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 24 stycznia 2014 r.
  o godz. 15.30.

   

  Decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  5.             Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 3 marca 2014 r.

   

  6.             Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 3 016 493,35 zł.

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 1.433.003,00 zł.

   


  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści regulaminu konkursu WSiO PPZ 2014

   

  Zapytania dotyczące regulaminu konkursu „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej – 2014”


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: