close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

 •  

  Związek małżeński zawarty przez obywatela polskiego za granicą należy transkrybować do polskiego rejestru stanu cywilnego. Czynności tej można dokonać za pośrednictwem tutejszego Wydziału Konsularnego bądź osobiście w dowolnym USC w Polsce.    

   

  Wniosek o dokonanie transkrypcji  może złożyć jeden z małżonków lub osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji tego małżeństwa, jednakże znacznie wydłuża to całą procedurę, ponieważ zachodzi konieczność uprzedniego poinformowania przez urząd w Polsce wszystkich stron postępowania. Dlatego też zaleca się składanie wniosku przez obydwoje małżonków

   

  I. Osoby zamierzające dokonać transkrypcji Aktu Małżeństwa zawartego za granicą  za pośrednictwem tutejszego Wydziału Konsularnego, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:

   

  1. wniosek o zarejestrowanie związku małżeńskiego do wybranego USC (Załącznik Nr 1); wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa (Załącznik Nr 2),
  2. odpis zupełny aktu małżeństwa ( copia integrale dell'atto di matrimonio) lub odpis skrócony aktu małżeństwa (estratto dell’ atto di matrimonio) lub odpis skrócony aktu małżeństwa na druku wielojęzycznym wydanym zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r. (estratto dell'atto di matrimonio - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna  del 8 settembre 1976). Ten ostatni dokument, jeśli został prawidłowo wydany przez urząd włoski, nie podlega tłumaczeniu;
  3. tłumaczenie na język polski odpisu zupełnego lub skróconego aktu małżeństwa. Tłumaczenie aktu małżeństwa do celów transkrypcji w Polsce winno być sporządzone przez konsula polskiego we Włoszech lub  przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Tłumaczenie dokonane przez tłumacza zarejestrowanego przy sądzie włoskim nie jest akceptowane i podlega ono ewentualnemu poświadczeniu przez konsula polskiego we Włoszech;
  4. jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem polskim, to w celu uzupełnienia aktu małżeństwa powinien załączyć  odpis aktu urodzenia, najlepiej na formularzu wielojęzycznym, wydanym zgodnie z Konwencją Wiedeńską  z 8 września 1976 r. (prawidłowo sporządzony nie podlega tłumaczeniu).Odpisy aktów urodzenia wydane w języku kraju pochodzenia małżonka wymagają urzędowego tłumaczenia na język polski .

  Osoby składające wniosek o rejestrację związku małżeńskiego i uzupełnienie danych w akcie małżeństwa winny legitymować się ważnymi dokumentami tożsamości, to jest paszportem lub dowodem osobistym.  Obywatel polski winien legitymować się ważnym polskim dokumentem tożsamości.

   

  Opłata konsularna za transkrypcję Aktu Małżeństwa za pośrednictwem konsulatu wynosi 50 euro. Okres oczekiwania na dokonanie transkrypcji wynosi około 3 miesięcy. Po dokonaniu transkrypcji Urząd Stanu Cywilnego przesyła odpis zupełny aktu małżeństwa. Dokument można odebrać  w konsulacie osobiście lub może on zostać odesłany na wskazany przez wnioskodawcę adres za dodatkową opłatą 10 euro.

   

  II. Transkrypcji Aktu Małżeństwa można też dokonać osobiście (tj. bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego) w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego małżonków Polsce. Prezentowane w polskim USC zagraniczne akty stanu cywilnego podlegają tłumaczeniu na język polski. Wyjątek stanowią  odpisy wydane zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r. (estratto dell'atto di matrimonio - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976), których nie trzeba tłumaczyć na język polski.

   

  Uwaga! Transkrypcja aktu małżeństwa jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony w Polsce (np. akt urodzenia) i np. ubiega się o polski dokument tożsamości, nadanie numeru PESEL lub wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (nulla osta al matrimonio).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: