close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

 • Umiejscowienie Aktu Małżeństwa

  Każdy obywatel polski, który zawarł związek małżeński poza granicami kraju, powinien dokonać umiejscowienia (rejstracji) aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunek ten jest konieczny, aby osoba taka mogła ubiegać się o wydanie polskiego paszportu.

  Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce, a w przypadku osób, które na terenie Polski nigdy nie mieszkały lub których miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić - w USC Warszawa Śródmieście. Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków, czas oczekiwania na rejestrację wtym ostatnim przypadku jest bardzo długi i wynosi około 8 miesięcy.

  Rejestracji małżeństwa można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce: osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny, albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 83 – Dz.U. z 2004 r nr 161 poz 1688 nie musi on posiadać pełnomocnictwa wnioskodawcy - “Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego

  Jeśli rejestracji dokonuje osoba nie będąca członkiem rodziny wnioskodawcy, konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie.

  W rejestracji aktu małżeństwa może również pośredniczyć Konsulat, jednak w przypadku rejestracji bezpośrednio w polskim USC czas oczekiwania na przeprowadzenie procedury oraz wydanie polskiego odpisu aktu małżeństwa jest znacznie krótszy, a koszty postępowania niższe.

  Umiejscowienie aktu małżeństwa bezpośrednio w Polsce

  Przy rejestracji małżeństwa zawartego za granicą bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, należy złożyć następującą dokumentację:

  • odpis aktu małżeństwa wydany przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue)
  • odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ)
  • własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który wydał akt urodzenia wnioskodawcy.
  • pisemne upoważnienie osoby wnioskującej o rejestrację małżeństwa, jeśli wniosek składa w jej zastępstwie inna osoba, niebędąca członkiem najbliższej rodziny.

  Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub poświadczone przez Konsulat.

  Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

  Jeżeli rejestracja dotyczy małżeństwa zawartego poza Polską, ale nie we Włoszech, a współmałżonek nie posiada włoskiego obywatelstwa, do polskiego USC należy dostarczyć odpowiedniki wyżej wymienionych dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub poświadczonym przez Konsulat na język polski.

  W przypadku gdy współmałżonek nie posiada aktu urodzenia wydanego przez państwo Unii Europejskiej, jego akt urodzenia musi przed przetłumaczeniem zostać zalegalizowany w Konsulacie państwa, w którym został on wystawiony.

  Umiejscowienie aktu małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu

  Aby dokonać rejestracji małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu, należy złożyć osobiście następującą dokumentację:

  • odpis aktu małżeństwa wydanego przez włoski urząd stanu cywilnego - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio – plurilingue);
  • odpis akt urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców - najlepiej na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku (Estratto del Atto di Nascita plurilingue con paternitŕ e maternitŕ);
  • własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który sporządził akt urodzenia wnioskodawcy;
  • podanie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego  

  Do dokumentów w języku włoskim należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski. Konsulat dokonuje poświadczenia ich zgodności bez dodatkowych opłat.

  Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

  W przypadku gdy współmałżonek nie posiada aktu urodzenia wydanego przez państwo Unii Europejskiej, jego akt urodzenia musi przed przetłumaczeniem zostać zalegalizowany w konsulacie państwa, które wydało akt urodzenia.

  Wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, małżonkowie mogą złożyć przed Konsulem oświadczenie w sprawie swojego nazwiska. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, oznacza to, że małżonkowie pozostają przy dotychczasowych nazwiskach.

  Dla osób, które z ważnych względów nie mogą osobiście stawić się w Konsulacie, istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową. Wypełnione podanie wraz z wymaganą wymienioną wyżej dokumentacją można odesłać pocztą, załączając kopię przekazu pocztowego, zaadresowanego w następujący sposób:

  CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA; Corso Vercelli 56; 20145 MILANO.

  W rubryce “comunicazioni” należy umieścić dopisek o rodzaju czynności konsularnej: “rejestracja małżeństwa”.

  Opłaty wnoszone drogą pocztową są akceptowane wyłącznie w postaci przekazu pocztowego (vaglia postale). Przesyłanie gotówki wewnątrz listów jest niedozwolone!

  Czas oczekiwania na umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia i uzyskanie polskich odpisów aktu urodzenia za pośrednictwem Konsulatu wynosi około 2 miesięcy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: