close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • MAŁŻEŃSTWA

 •  

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

   

   

   

   

  1. Oświadczenie przed polskim konsulem o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci

   Przed polskim konsulem małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy. 

   

   

   

   

  1.1 Wymagane dokumenty:

   

  • ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) - do  wglądu;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (są to przede wszystkim odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka, aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub unieważnieniu, albo prawomocne orzeczenia sądów: o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, o rozwodzie, o unieważnieniu małżeństwa, o nieistnieniu małżeństwa);
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i ich dzieci
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.2  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci.

   

              Po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko:

   

  • dotychczasowe;
  • współmałżonka;
  • utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka

   

              W przypadku braku oświadczeń w sprawie nazwisk, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

   

  Dziecko może nosić nazwisko:

   

  • tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich;
  • utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

   

       Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

   

   

              Nazwiska małżonków i ich dzieci nie mogą składać się z więcej niż dwóch członów.

   

   

   

   

   

   

  2.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

              Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski (nie przed polskim konsulem), konsul może wydać obywatelowi polskiemu pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Należy w tym celu przedłożyć:

  - zapewnienie przedślubne

  - dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

  -akt urodzenia, a jeżeli osoba zawierała wcześniejsze związki małżeńskie - dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego związku małżeńskiego, np. akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, akt zgonu małżonka

   

  Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

   

   

   

   

  POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

   

   

   

  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

  1. Wymagane dokumenty

   

  • ważny dokument tożsamości – do wglądu;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

              Jeżeli osoba składająca takie oświadczenie chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, powinna złożyć:

   

  • wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu małżeństwa (do pobrania);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: