close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ

 • 21 września 2012

   

  Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

   

   

  § 1. 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej „Ministerstwem" organizuje praktyki studenckie, zawodowe, absolwenckie, zwane dalej łącznie „praktykami", wolontariat oraz staż dla osób bezrobotnych, zwany dalej „stażem".

  2. Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie
  w Ministerstwie.

  3. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizację, przebieg i nadzór nad praktykami, wolontariatem i stażem jest komórka właściwa w sprawach szkoleń,
  z uwzględnieniem § 3.

  4. Osoby w trakcie odbywania praktyk, wolontariatu i stażu zapoznają się z pracą
  w służbie zagranicznej, jej zadaniami oraz misją Ministerstwa, a także strukturami organizacyjnymi i zasadami działania administracji publicznej na przykładzie urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych oraz jednostek mu podległych i przez niego nadzorowanych mających siedziby poza granicami kraju.

   

  Zasady ogólne dotyczące praktyk

  § 2. 1. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk i wolontariatu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odpowiednim formularzu aplikacyjnym:

  1) do komórki właściwej w sprawach szkoleń - w przypadku aplikowania o praktyki
  w Ministerstwie;

  2) do kierownika wybranej placówki zagranicznej - w przypadku aplikowania o praktyki
  w placówce zagranicznej.

  3. Do formularza dołącza się:

  1) zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wypełnione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych, zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w § 5 ust. 6 i § 6 ust. 5;

  2) ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;

  3) oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk iwolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  4) oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
  W takiej sytuacji oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

  5. Ponadto praktykant zobowiązany jest:

  1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;

  2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC;

   

  § 3. 1. Kwalifikacji kandydatów na praktykę dokonuje:

  1) w Ministerstwie - dyrektor komórki właściwej w sprawach szkoleń, po uzyskaniu opinii komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa dyplomatycznego;

  2) w placówce zagranicznej - kierownik tej placówki, po uzyskaniu opinii komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa dyplomatycznego oraz informując komórkę właściwą w sprawach szkoleń na 30 dni przed planowanym przyjęciem na praktykę.

  2. W celu uzyskania opinii lub podania informacji, o których mowa w ust. 1, należy podać: imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer telefonu do kontaktu, nazwę szkoły lub uczelni i rok studiów lub informację o posiadanym wykształceniu oraz obywatelstwo.

  3. Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

  4. Umowę dotyczącą praktyk zawiera z upoważnienia Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej:

  1) dyrektor komórki właściwej w sprawach szkoleń - w przypadku praktyk w Ministerstwie;

  2) kierownik placówki zagranicznej - w przypadku praktyk w placówce zagranicznej.

   

  § 4. 1. Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb Ministerstwa lub placówki zagranicznej.

  2. Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do
  i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego
  i od następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 i § 8 ust. 6.

  3. Praktykant podlega dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której odbywa praktykę, a w placówce zagranicznej - kierownikowi tej placówki.

  4. Praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  5. Ministerstwo lub placówka zagraniczna potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest arkusz oceny praktykanta, który stanowi część „A" wspomnianego zaświadczenia i jest wypełniany przez opiekuna praktykanta najpóźniej w ostatnim dniu praktyki.

   

  Praktyki studenckie

  § 5. 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;

  3) studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  2. Przyjęcie na praktykę studencką w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  3. Ministerstwo może przyjmować kandydatów na praktyki studenckie na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami wyższymi. Wzór umowy
  o współpracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

  4. Terminy realizacji i czas trwania praktyk studenckich, nazwy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub placówki zagranicznej, w których będą się odbywały oraz liczba studentów kierowanych w danym roku kalendarzowym do Ministerstwa lub placówki zagranicznej celem odbycia praktyki będą uzgadniane przez strony w formie pisemnej,
  w terminie umożliwiającym realizację zobowiązań wynikających z umowy.

  5. Szkoła wyższa przesyła propozycje realizacji postanowień umowy o współpracy,
  w zakresie o którym mowa w ust. 4 wraz ze zgłoszeniami studentów na formularzach aplikacyjnych, których wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

  6. Studenci mogą ubiegać się indywidualnie o odbycie praktyki studenckiej
  w Ministerstwie lub placówce zagranicznej, składając co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki studenckiej zgłoszenie na formularzu, o którym mowa
  w ust. 5.

   

  Praktyki zawodowe

  § 6. 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę zawodową powinien spełniać następujące warunki:

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  2. Przyjęcie na praktykę zawodową w Ministerstwie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale
  w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  3. Ministerstwo przyjmuje kandydatów na praktyki zawodowe na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi. Wzór umowy o współpracy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

  4. Terminy realizacji i czas trwania praktyk zawodowych, nazwy komórek organizacyjnych Ministerstwa, w których będą się odbywały oraz liczba uczniów kierowanych w danym roku kalendarzowym do Ministerstwa celem odbycia praktyki będą uzgadniane przez strony w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym realizację zobowiązań wynikających z umowy.

  5. Szkoła przesyła propozycje realizacji postanowień umowy o współpracy, w zakresie
  o którym mowa w ust. 4, wraz ze zgłoszeniami uczniów na formularzach aplikacyjnych, których wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

   

  Praktyki absolwenckie

  § 7. 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;

  3) od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

  2. Przyjęcie na praktykę absolwencką w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  3. Kandydat ubiegający się o praktykę absolwencką powinien co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki złożyć zgłoszenie na formularzu aplikacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

  4. Praktykę absolwencką odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej z praktykantem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

  5. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

  6. Decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 5 podejmuje komórka Ministerstwa właściwa w sprawach osobowych.

  7. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich.

   

  Wolontariat

  § 8. 1. Do wolontariatu stosuje się odpowiednio zasady ogólne odbywania praktyk, zawarte w § 2, 3 i 4, z wyłączeniem § 2 ust. 5 pkt 2 w przypadku gdy wolontariat trwa do 30 dni.

  2. O przyjęcie do wykonywania pracy w ramach wolontariatu w Ministerstwie lub placówce zagranicznej może ubiegać się osoba, zwana dalej „wolontariuszem" posiadająca obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  3. Przyjęcie na wolontariat w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym wolontariusz nie będzie wykonywał w ramach odbywanego wolontariatu czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale wwykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  4. Kandydat na wolontariusza powinien co najmniej 45 dni przed planowanym wolontariatem złożyć zgłoszenie na formularzu aplikacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

  5. Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a Ministerstwem lub placówką zagraniczną jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

  6. Porozumienie z wolontariuszem może określać inne świadczenia, które przysługują mu ze strony Ministerstwa lub placówki zagranicznej.

  7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu do wolontariatu stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  Staże

  § 9. 1. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne, Ministerstwo wnioskuje do Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zgodnie
  z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  2. Staż może trwać do 12 miesięcy i odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Urzędem Pracy a Ministerstwem, według programu określonego w umowie.

   

  Postanowienia końcowe

  § 10. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej kandydaci nie spełniający wymogów określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 mogą zostać przyjęci na praktyki wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

  2. Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc.

  3. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie.

   

  § 11. W przypadku nieznajomości języka polskiego przez osobę ubiegającą się o praktyki lub wolontariat, dokumenty stanowiące załączniki nr 1-11 mogą zostać złożone w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim.

   

  § 12. Traci moc zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

  § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

   

  DYREKTOR GENERALNY
  SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: