close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I KARIERA

 • 3 listopada 2015 (ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2015)

  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

   

  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

   

  O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba, która spełnia następujące kryteria:

   

  Wymagania konieczne:

   

  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w sposób określony w przepisach o służbie zagranicznej,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
  • posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  ·         posiada co najmniej 7 lat stażu pracy.

   

  Wymagania pożądane:

   

  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia,
  • posiada doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych.

  Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

   

  • listu motywacyjnego,
  • kwestionariusza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej: bip.msz.gov.pl,
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html /wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym, załączane przez kandydatów do oferty, winny być przetłumaczone na język polski/,
  • kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U.Nr 151, poz. 1252, z późn. zm.),
  • kopii dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi lub oświadczenie w tym zakresie,
  • wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.

  Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

   

  Etapy konkursu:

   

  • analiza nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań koniecznych zawartych
   w ogłoszeniu,
  • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych.

   

  Dokumenty należy składać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych lub przesłać w terminie do 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres:

   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  ul. Warecka 1A
  00-950 Warszawa

   

  z dopiskiem: konkurs dyrektor PISM 2015/1

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych pod numerem telefonu (+48 22) 556 80 00.

   

  Kwestionariusz aplikacyjny  [1]  Osoba, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: