close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EGZAMINY RESORTOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH

 •  

  SESJA EGZAMINÓW RESORTOWYCH 

   

  Uprzejmie informujemy, że Akademia Dyplomatyczna MSZ organizuje sesję egzaminów resortowych z języków: ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO i innych języków  (w przypadku zgłoszeń co najmniej czterech osób), która odbędzie się w dniach: 9 czerwca br. (egzaminy pisemne) oraz 13-14 czerwca br. (egzaminy ustne).


  Egzaminy resortowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ. Zgodnie z ww. zarządzeniem:

  § 8.  1. Do egzaminu resortowego mogą przystąpić członkowie służby zagranicznej oraz członkowie ich rodzin.

  2. Za zgodą dyrektora komórki organizacyjnej do spraw szkoleń do egzaminu resortowego mogą przystąpić inne osoby, niż wymienione w ust. 1.


  Zgłoszenia na egzaminy należy przesłać najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 r., wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym (zgłoszenie spoza MSZ w załączeniu) na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

  Koszt egzaminu wynosi :

  • 200,- złotych (dwieście złotych) dla osób spoza resortu przygotowujących się do wyjazdu
   na placówki oraz pozostających w rezerwie konsularnej i administracyjno-finansowej, 
  • 400,- złotych (czterysta złotych) dla osób spoza resortu.

  Nr konta, na które należy wnieść opłatę egzaminacyjną oraz pozostałe szczegóły dotyczące egzaminu zostaną przesłane mailem do osób zakwalifikowanych na egzamin po 2 czerwca 2017 r.


  Wszystkie zapytania proszę kierować drogą mailową na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

   


  ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ

   

  ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ

   

  ZARZĄDZENIE NR 20 Zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ

   


   

  Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych:

   

  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., nr 151, poz. 1252 z późn. zmianami

   

  Instytucje stowarzyszone w ALTE:  http://www.alte.org/membership

  Przykładowe testy egzaminacyjne:

  EGZAMIN RESORTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  EGZAMIN RESORTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

  EGZAMIN RESORTOWY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

  EGZAMIN RESORTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  EGZAMIN RESORTOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: