close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APLIKACJA DYPLOMATYCZNO-KONSULARNA

 • 1 czerwca 2015 (ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2015)

   

  Numer ogłoszenia: ADK/2016

  Data ukazania się ogłoszenia: 1 czerwiec 2015 r.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

  ogłasza nabór w ramach

  konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2016

   

  Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione

  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

  Rozpoczęcie aplikacji planowane jest w styczniu 2016 r.

  Maksymalna liczba kandydatów, którzy mogą być przyjęci na aplikację: 15

   

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  Początek konkursu (część pisemna): 23 października 2015 roku

   

  Główne obowiązki aplikanta:

  1. Udział w programie szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz odbycie przewidzianych programem aplikacji zaliczeń i egzaminów.

  2. Indywidualne doskonalenie posiadanych lub zdobytych umiejętności w trakcie stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówce zagranicznej pod nadzorem wyznaczonego patrona, w sposób umożliwiający właściwe przygotowanie się do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

  3. Udział w szkoleniach lub kursach przewidzianych dla aplikantów przez kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

  4. Przygotowanie pracy pisemnej zleconej przez kierownika aplikacji dyplomatycznokonsularnej.

   

  Wymagania konieczne:

  1. Obywatelstwo polskie.

  2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne.

  3. Odpowiedni stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

  4. Potwierdzona znajomość dwóch języków obcych na poziomie co najmniej C1. Istnieje możliwość potwierdzenia znajomości języka obcego egzaminem resortowym MSZ – szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl w zakładce Praca w MSZ i organizacjach międzynarodowych → Egzaminy z języków obcych. 

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

  2. Kopia dowodu osobistego lub polskiego paszportu.

  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

  4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające spełnienie warunku wykazywania się odpowiednim stanem zdrowia psychicznego i fizycznego.

  5. Kopie dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych na poziomie co najmniej C1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1252 z późn. zm.).

  6. Zdjęcie.

   

  UWAGA:

   

  W przypadku ukończenia studiów za granicą, wymagane jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w RP oraz tłumaczenie przysięgłe.

   

  Za aktualne zaświadczenie lekarskie uznaje się nie starsze niż 3-miesięczne. Ostateczna weryfikacja stanu zdrowia kandydatów nastąpi przez Naczelnego Lekarza MSZ przed podpisaniem umowy.

   

  Do wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, oprócz dokumentów potwierdzających wymaganą znajomość dwóch języków obcych na poziomie co najmniej C1, można dołączyć również kopie dokumentów potwierdzających znajomość dodatkowych języków obcych.

   

  Egzamin konkursowy obejmuje zagadnienia dotyczące:

   

  • historii i kultury Polski i historii powszechnej,
  • aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce,
  • aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie,
  • głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej,
  • wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego.

  Etapy konkursu:

  1. Badanie dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych i formalnych zawartych w ogłoszeniu. Do kolejnego etapu konkursu zaproszone zostaną osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

  2. Część pisemna konkursu składająca się z testu wiedzy ogólnej oraz opracowania pisemnego sporządzonego na podstawie materiałów udostępnionych kandydatowi.

  3. Badanie predyspozycji do służby zagranicznej w formie testu psychologicznego.

  4. Część ustna konkursu w formie rozmowy kwalifikacyjnej komisji z kandydatem, do której zaproszone zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 60 % punktów z każdego z elementów części pisemnej konkursu na aplikację.

   

  Ważne informacje dotyczące aplikacji:

   

  • Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.
  • Aplikacja dyplomatyczno-konsularna obejmować będzie szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne oraz wyjazdy zagraniczne. Szczegółowe informacje odnośnie do zasad i trybu odbywania aplikacji zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (t.j. Dz.U.2014.447).
  • Aplikacja dyplomatyczno-konsularna kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Aplikanci zostaną skierowani do realizacji obowiązków służbowych w placówkach zagranicznych.
  • Szczegółowy program aplikacji dyplomatyczno-konsularnej dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Instytutu Dyplomacji www.pid.gov.pl.

  Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 16 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Biuro Spraw Osobowych

  Al. J.Ch. Szucha

  23 00-580 Warszawa

   

  z dopiskiem: ADK/2016

   

  Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych kandydatom, treść rozporządzenia regulującego przebieg konkursu, wykaz wymaganych dokumentów znajdują się na stronach: bip.msz.gov.pl w zakładce Ministerstwo → Praca i Kariera → Egzamin i Aplikacja Dyplomatyczno-Konsularna.

   

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

  +48 (22) 523 89 17

  +48 (22) 523 83 11

  +48 (22) 523 92 38

  +48 (22) 523 82 29

  +48 (22) 523 81 67 (tylko sprawy językowe).

   

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: