close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APLIKACJA DYPLOMATYCZNO-KONSULARNA

 • 13 lipca 2017 (ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2017)

   

          

   

  Numer ogłoszenia: ADK/2018

  Data ukazania się ogłoszenia: 05 czerwca 2017 r.

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

   

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

  ogłasza nabór w ramach

  konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018

   

   

  Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozpoczęcie aplikacji – 1 lutego 2018 r.

   

   

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  Początek konkursu: 5 października 2017 roku

   

   

  Główne obowiązki aplikanta:

   

  - ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,

  - odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,

  - ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

  - udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji.

   

  Wymagania konieczne:

   

  - obywatelstwo polskie,

  - wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,

  - znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej,

  - dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  - wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem),

  - życiorys (zgodnie ze wzorem),

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w razie konieczności kopia dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu, a w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,

  - kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

   

  UWAGA:

   

  Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

   

  Osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu. Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w znajomość języków obcych.

   

  Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia nadesłanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

   

  Etapy konkursu:

   

  1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
  2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie
   i rozwiązywanie problemów).
  3. Sprawdzian stopnia znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata we wniosku języków obcych (zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
  4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz współpracy z innymi).
  5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

   

  Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

  Ważne informacje dotyczące aplikacji:

   

  Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

   

  Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Akademia Dyplomatyczna MSZ

  Al. J.Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem: ADK/2018

   

  Szczegółowe informacje na temat aplikacji są dostępne w BIP MSZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 87 66  oraz (w sprawie egzaminów językowych) +48 (22) 523 79 77.

   

   

  Biuro Spraw Osobowych

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

   

  Inauguracja zajęć w Akademii Dyplomatycznej MSZ 2017

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: