close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KONKURSY MINISTRA

 •  

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO
  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:


  Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013

   

  Celem zadania publicznego jest

  • rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej;
  • rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi;
  • wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:
  3.500.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) PLN.


  2. Zasady przyznawania dotacji:
  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  • podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.),
  • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.),
  • uczelnie wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.


  Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.


  3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
  Zadanie należy zrealizować w terminie od 3 czerwca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.


  4. Termin składania wniosków projektowych:
  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Rzecznika Prasowego
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:
  konkurs
   „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013


  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23. Dziennik Podawczy jest otwarty od godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.


  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30.


  Decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


  5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:
  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 24 maja 2013 r.


  6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.
  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 1.433.003,00 zł.

   

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: