close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 •  

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

   

  „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

   

  Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających obszarom tematycznym i zadaniom opisanym w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu:

   

  • Obszar tematyczny I: Edukacja
  • Obszar tematyczny II: Media polonijne
  • Obszar tematyczny III: Infrastruktura polonijna
  • Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania
  • Obszar tematyczny V: Kontakty i więzi z Polską
  • Obszar tematyczny VI: Regranting

   

  1.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 61 000 000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów) PLN.

   

  2.  Zasady przyznawania dotacji

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

   

  3.  Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

   

  4.  Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

   

  z dopiskiem na kopercie:

   

  „Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od ul. Litewskiej), w godzinach od 8.15 do 16.15.

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 3 grudnia 2015 r. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną do MSZ po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  5.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia       Konkursu:

  Oferty będą oceniane przez Komisję konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa (www.msz.gov.pl) w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

   

  6.  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”: na realizację przeznaczono łącznie kwotę 31 597 415,89 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście 89/100) PLN. Ponadto, w bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło 21 300 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy) PLN na sfinansowanie w roku 2015 realizacji drugich modułów projektów dwuletnich wybranych w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”, na który przeznaczono w roku 2014 łącznie kwotę 58 826 573,25 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 25/100) PLN.

   

  7.  Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu 

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zorganizuje w listopadzie br. otwarte spotkanie informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert. Informacja o miejscu i terminie spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej MSZ w zakładce Polityka zagraniczna / Polonia.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: