close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KONKURSY MINISTRA

 •  

   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

   

   

   

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

   

   

   

  Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających obszarom i zadaniom wskazanym w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu.

   

  1.              Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 31.700.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy) złotych.

   

  2.              Zasady przyznawania dotacji

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

  W Regulaminie konkursu zawarte są szczegółowe wymagania formalne i merytoryczne dla składanych ofert. Niespełnienie wymogów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zgodnie z Regulaminem konkursu raz złożone dokumenty nie podlegają uzupełnieniom.

  UWAGA: Projekty dotyczące doskonalenia metodycznego nauczycieli oraz organizacji na terenie Polski obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym bądź innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej nie podlegają dofinansowaniu w niniejszym konkursie. Środki na ten cel rozdzieli Ministerstwo Edukacji Narodowej w odrębnym konkursie dotacyjnym.

   

  3.              Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

   

  4.              Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia) należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od Litewskiej), w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 12.30 do 15.00.

  Każdy egzemplarz oferty (oryginał i kopia) wraz załącznikami należy spiąć osobno. Należy wyraźnie zaznaczyć, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią.

   

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia 2014 r. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  5.              Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu:

  Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa (www.msz.gov.pl) w terminie do dnia 27 lutego 2015 r.

   

  6.              Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”, na który przeznaczono łącznie kwotę 59.300.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych.

  W roku 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”, na który przeznaczono łącznie kwotę 52.205.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy) złotych oraz konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.” – cz. II, na który przeznaczono łącznie kwotę 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

   

   

  7.              Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zorganizuje spotkanie informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert konkursowych.

  Informacja o miejscu i terminie spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej MSZ w zakładce Polityka zagraniczna / Polonia.

   

   

  Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

  polonia.konkurs@msz.gov.pl

   

   

   

  1.Regulamin konkursu

  2.Wzór oferty oraz szczegółowy opis projektu

  3.Wzór kosztorysu

  4.Istotne postanowienia umowy dotacji

  5.Wykaz obowiązujących pojęć

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: