close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 •  

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU KONKURSU

   

  Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

   

  Celem zadania publicznego jest:

  Wyłonienie najlepszych projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców oraz ludności lokalnej w Jordanii, Libanie oraz Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu w 2016 r.

   

  Celem zadania publicznego jest w szczególności:

  Wyłonienie najlepszych projektów w następujących obszarach tematycznych:

   

  Jordania: Zdrowie i żywienie, edukacja i opieka społeczna;

  Liban: Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna;

  Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu:  Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna, sektor wody, sanitariatów i higieny.

   

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

   

  2. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl/, www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Regulamin konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”
  2. Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie
  3. Istotne Postanowienia Umowy
  4. Wytyczne użycia znaku graficznego
  5. Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania oferenta
  6. Wzór oferty
  7. Wzór harmonogramu
  8. Wzór budżetu

   

  3.  Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

   

  4.  Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament  Współpracy Rozwojowej
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach  8:15 – 16:15.

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

   

  5.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 5 lutego 2016 r.

   

  6.  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

  • „Transport pomocy humanitarnej do Zaporoża”
  • „Pomoc humanitarna 2015”
  • „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

  na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 8 209 551,40 (słownie: osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złoty czterdzieści groszy).

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

  • „Pomoc humanitarna dla Bałkanów”,
  • „Pomoc humanitarna 2014”
  • „Transport pomocy humanitarnej do Charkowa”
  • „Pomoc humanitarna w przygotowaniu osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukraine do zimy”

  na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 7 110 838 (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: