close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KONKURSY MINISTRA

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

   

  ogłasza konkurs:

  Polska pomoc rozwojowa 2015

   

  Celem zadania jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem.

   

  Celem zadania jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

   

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadanie wynosi:

  21 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych).

   

  2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

   

  O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

   

  3. Termin i warunki realizacji zadań:

   

  Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

   

  4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

   

  1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

   

  2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:
  „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2015“

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 4 listopada 2014 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.
  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

   

  5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 13 lutego 2015 r.

   

  6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym w ramach polskiej pomocy rozwojowej  („Polska pomoc rozwojowa 2014”, „Polska pomoc rozwojowa 2013”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 23 391 577 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

   

  W roku poprzednim w ramach polskiej pomocy rozwojowej („Polska pomoc rozwojowa 2013”, „Polska pomoc rozwojowa 2012”, „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne do wysokości kwoty 22 116 184 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

 • Dokument w formacie Portable Document FormatRegulamin (499 KB)
  Dokument w formacie Portable Document FormatZałącznik 1 (411 KB)
  Dokument w formacie Portable Document FormatZałącznik 2 (405 KB)
  Dokument w formacie Portable Document FormatZałącznik 3 (463 KB)
  Dokument w formacie Portable Document FormatZałącznik 4 (177 KB)