close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 4 lutego 2014 (ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2017)

   

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

   

  Minister Spraw Zagranicznych

  działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”

   

  Celem zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014 r.” jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

   

  W roku 2014 priorytetowo traktowane będą następujące obszary tematyczne:

  a.       wzajemna promocja polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej historii,

  b.      podsumowanie dokonań oraz planowanie przyszłych działań w zakresie współpracy Polski i Czech na arenie europejskiej i w dziedzinie bezpieczeństwa, w kontekście 15. rocznicy przystąpienia do NATO i 10. rocznicy akcesji do UE,

  c.      umacnianie przyjaznych stosunków polsko-czeskich na zasadzie budowy trwałych partnerstw i regularnej współpracy poprzez m.in. wymianę młodzieży/grup rówieśniczych z Polski i Czech,

  d.      wspieranie działań ośrodków analitycznych oraz rozwój współpracy badawczo-akademickiej w zakresie nauk humanistycznych,

  e.      promocja polskich tradycji kulinarnych oraz dobrej jakości polskiej żywności.

   

  1.  W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do:

  a) jednorazowych, zamkniętych wydarzeń artystycznych i naukowych,

  b) wyjazdów wakacyjnych i turystycznych,

  c) refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników,

  d) wypłaty stypendiów.

   

  2. Zadanie może być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

   

  3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane (więcej informacji ).

   

  4. Zadanie musi być realizowane we współpracy podmiotu polskiego (jeden lub więcej) z co najmniej jednym podmiotem czeskim.

   

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:
  431 000 (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy) PLN.

   

  Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się następujące podmioty:

  a.       Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj:

  ·         stowarzyszenia,

  ·         fundacje,

  ·         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  ·         spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

  ·         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  ·         spółdzielnie socjalne;

  b.      niepubliczne szkoły wyższe;

  c.       publiczne szkoły wyższe[1];

  d.      instytuty badawcze.[2]

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektu, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl.

   

  Przed złożeniem wniosku projektowego oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014” wraz z załącznikami.

   

  Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować od (data ogłoszenia wyników konkursu) do dnia 31 grudnia 2014 r.

   

  Termin składania wniosków projektowych:

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30.

   

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r.

   

  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne: „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 391 860 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt) PLN.

     [1] W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm).

  [2] W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618).                    

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: