close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 5 lutego 2014 (ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2017)

   

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

  Minister Spraw Zagranicznych

  działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”

   

  1. Cele zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” wynikają z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2014 r.

   

  2. Działania globalne i horyzontalne obejmują:

  a)                  wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczeństw innych państw,
  w szczególności Wielkiej Brytanii, Niemiec, Beneluxu i Skandynawii),  z wykorzystaniem przekazu o kluczowych wydarzeniach z najnowszej historii Polski:

  ·                    25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,

  ·                    15 lat członkostwa Polski w NATO,

  ·                    10 lat członkostwa Polski w UE oraz z wyborów do Parlamentu Europejskiego;

  b)                 przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej;

  c)                   popularyzację wiedzy o historii Polski, w tym w szczególności dotyczącej pokojowej transformacji ustrojowej 89;

  d)                 wkład Polaków w budowanie myśli politycznej i prawodawstwa międzynarodowego,
  w szczególności postawy moralnej, dokonań i dziedzictwa Jana Karskiego;

  e)                 dziedzictwo i dialog wielokulturowy w Polsce;

  f)                    wspieranie rozwoju studiów polskich na zagranicznych uczelniach i popularyzację języka polskiego;

  g)                  realizację agendy demokratyzacyjnej w kontekście wspierania przez Polskę dążeń demokratycznych innych państw, m.in. poprzez zaangażowanie w inicjatywy o charakterze prodemokratyzacyjnym takie jak:  Nagroda Solidarności oraz Europejski Fundusz na rzecz Demokracji;

  h)                 promocję Polski jako atrakcyjnego i wiarygodnego partnera współpracy handlowej i inwestycyjnej.

   

  3. W ramach intensyfikacji współpracy dwustronnej z wybranymi krajami, zwłaszcza w związku z następującymi wydarzeniami i procesami, działania dotyczyć będą:

  a)                  600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją;

  b)                 działań informacyjnych i promocyjnych w ramach przygotowań Roku Polskiego w Rosji 2015;

  c)                   przekazywania doświadczeń zdobytych w czasie EURO 2012 na potrzeby organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 r.;

  d)                 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami;

  e)                 współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w wymiarze obywatelskim. 

                

  4. Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Polski jako kraju, który:

  a)                  ma ugruntowaną pozycję w społeczności międzynarodowej, potwierdzoną sukcesami: przewodnictwa w Radzie UE, przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

  b)                 cieszy się stabilnością polityczno-ekonomiczną i notuje stały wzrost gospodarczy;

  c)                  jest inicjatorem i współautorem europejskich i globalnych inicjatyw, takich jak: Partnerstwo Wschodnie, Wspólnota Demokracji, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji;

  d)                 wspiera procesy demokratyzacji na świecie i dzieli się doświadczeniami pokojowej transformacji ustrojowej;

  e)                 wciąż notuje jedne z najwyższych wskaźników poparcia dla integracji ze wszystkich państw UE, a jego mieszkańcy wykazują wysoki poziom tożsamości europejskiej.

   

  5. W ramach zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” dofinansowane mogą być projekty, które wpisują się w działania wymienione w ust. 2 i 3, służą wzmocnieniu wizerunku Polski zgodnie z ust. 4 oraz których celem jest:

  a)                  inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;

  b)                 aktywizacja debaty publicznej wzmacniającej markę Polska;

  c)                  wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych,
  w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

  d)                 zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;

  e)                 diagnoza postrzegania Polski i Polaków przez społeczeństwa innych krajów (poprzez badania wizerunkowe, opracowania analityczne istniejących badań i statystyk) oraz formułowanie na jej podstawie strategicznych wniosków, istotnych dla prowadzenia skutecznej dyplomacji publicznej, zgodnej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

   

  6.  Celem dofinansowanych projektów powinno być zaangażowanie opinii publicznej w krajach docelowych, w tym w szczególności:

  •             środowisk opiniotwórczych, a zwłaszcza przedstawicieli mediów;

  •             młodzieży, a zwłaszcza liderów młodego pokolenia; 

  w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu działań projektu.

   

  7. W roku 2014 priorytetowo traktowane będą projekty, które wykorzystują nowoczesne narzędzia komunikacji umożliwiające skuteczne dotarcie do grup docelowych (takie jak media społecznościowe).

   

  8. W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do:

  a) jednorazowych, zamkniętych wydarzeń artystycznych i naukowych;

  b) wyjazdów wakacyjnych i turystycznych;

  c) refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;

  d) wypłaty stypendiów.

   

  9. Zadanie może być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

   

  10. Niezależnie od miejsca realizacji projektu, preferowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. W przypadku realizacji projektu wspólnie z partnerem/partnerami obowiązkowe jest załączenie do wniosku projektowego deklaracji współpracy partnera. Preferowane będą projekty, w których partner/partnerzy partycypują w kosztach realizacji projektu.

   

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  3 702 800 (słownie: trzy miliony siedemset dwa tysiące osiemset) PLN.

   

  Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektu, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl.

   Przed złożeniem wniosku projektowego oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

   

  Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować od 15 kwietnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.

   

  Termin składania wniosków projektowych:

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30.

   

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 27 lutego 2014  r. o godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 11.04.2014 r.

   

  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 3 849 587,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) PLN.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: