close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • Depesze dotyczące "okrągłego stołu".

  Szczególną część w prezentowanym zbiorze dokumentów – i to bynajmniej nie tylko z uwagi na ich największą objętość – stanowią szyfrogramy ambasady PRL w Kolonii (dokumenty w pliku PDF kliknij tutaj). Wiąże się to zarówno z wyjątkową rolą jaką Republika Federalna Niemiec odgrywała w polityce PRL wobec Zachodu, jak i ze szczególnym momentem, w jakim relacje PRL-RFN znalazły się w końcu 1988 i u progu 1989 roku. Od połowy lat 80. pogłębiał się w nich zastój. Obciążały je skutecznie liczne, nierozstrzygnięte problemy z przeszłości, których nie rozwiązał również, co oczywiste, zawarty w 1970 roku Układ. Jedną z centralnych kwestii spornych w stosunkach Warszawa-Bonn pozostawała nota bene zasadniczo odmienna polska i zachodnioniemiecka interpretacja tegoż Układu.

   

  Bonn z narastającą konsekwencją i uporem domagało się od Warszawy uznania i przyznania praw, w tym do nauki języka niemieckiego i kultywowania własnej kultury, szacowanej w RFN na ponad milion osób mniejszości niemieckiej w Polsce, definiowanej w oparciu o artykuł 116 konstytucji RFN. W tym, ale również w szerszym kontekście Bonn stawiało wobec Warszawy sprawę powołania do życia sieci placówek Instytutów Goethego w Polsce. Domagano się szerokiej wymiany młodzieży, opieki nad miejscami pochówku w Polsce żołnierzy niemieckich z okresu I i II wojny światowej, upamiętnienia położonych w Polsce miejsc pamięci ruchu antyhitlerowskiego, co wiązało się z niemieckim dążeniem do przybliżeniu polskiej opinii publicznej faktów i zdarzeń z okresu II wojny światowej mało znanych bądź całkowicie w PRL  przemilczanych.

   

  Niezależnie od tej specyficznej polsko-niemieckiej agendy po stronie RFN artykułowane były pełnym głosem pod adresem Warszawy wspólne dla całego Zachodu postulaty i oczekiwania koncesji wobec opozycji, a w tym w szczególności legalizacji „Solidarności” jako kryterium faktycznej gotowości władz PRL do głębokich i autentycznie demokratycznych przemian i reform.

   

  Jednocześnie, u progu lat 90. RFN była już największym partnerem gospodarczym PRL wśród państw zachodnich, drugim po ZSRR partnerem handlowym i jej największym wierzycielem. W 1989 roku ponad 70% polskiego zadłużenia wobec Klubu Paryskiego przypadało właśnie na RFN.

   

  Wobec drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej w końcu lat 80. władze PRL skoncentrowały swoje wysiłki w polityce wobec Zachodu na jednym w zasadzie priorytetowym problemie: uzyskaniu dostępu do nowych linii kredytowych.

   

  W 1988 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu kompleksowych rozmów z RFN, których celem było uzyskanie dostępu do nowych kredytów, a także długofalowe uregulowanie kwestii polskiego zadłużenia zarówno wobec Niemiec, jak i wobec Klubu Paryskiego. Wybór RFN jako partnera w rozwiązywaniu strategicznych dla interesów PRL problemów finansowo-gospodarczych nie był przypadkowy. RFN, największy partner gospodarczy i wierzyciel PRL, była jednocześnie tym państwem, które od lat wysuwało pod adresem Warszawy liczne polityczne oczekiwania, spełnienie których wymagać musiałoby po stronie PRL  istotnych politycznych koncesji.

   

  Sygnalizowana przez Warszawę w końcu lat 80. gotowość zaakceptowania niektórych przynajmniej niemiecki oczekiwań miała w kalkulacjach kierownictwa PRL skłonić Bonn do wyjścia naprzeciw polskim postulatom finansowo-gospodarczym. Wychodzono przy tym z trafnego skądinąd założenia, iż bez odstąpienia przez RFN od blokady kredytowej Polska nie zdoła znormalizować swych stosunków finansowych ani z innymi partnerami zachodnimi ani z Klubem Paryskim.

   

  Ku podjęciu inicjatywy wobec Bonn właśnie na początku 1989 roku skłaniały kierownictwo PRL - obok już wspominanej drastycznie komplikującej się sytuacji gospodarczej co najmniej trzy dodatkowe czynniki:

   

   - po pierwsze: chodziło o zdyskontowanie w dialogu z RFN rezultatów X Plenum KC PZPR, które rozstrzygając kwestię pluralizmu związkowego i podejmując decyzję w sprawie wyborów potwierdziło kurs kierownictwa PRL na głębokie reformy. Tworzyło to lepszą - jak słusznie przyjmowano - atmosferę w stosunkach z  całym Zachodem, a w tym również z RFN. Dodatkowym, interesującym w tym kontekście elementem był fakt, iż polską koncepcję negocjacji przedstawił zachodnioniemieckiemu kierownictwu, a w tym osobiście kanclerzowi H. Kohlowi, nowy premier PRL, M.F. Rakowski, jedna z kluczowych postaci dramatycznego, X Plenum KC PZPR, który w drugiej połowie stycznia 1989 roku przebywał z nieoficjalną wizytą w Bonn.

   

   - po drugie: po stronie polskiej obawiano się - nie bez podstaw - że dalsze przeciąganie się impasu w stosunkach z Bonn prowadzić będzie do sukcesywnej marginalizacji Polski w polityce RFN i w konsekwencji do powstania sytuacji, w której takie państwa jak Węgry, czy Czechosłowacja, uzyskają zdecydowanie korzystniejszą od Polski pozycję w stosunkach zarówno z RFN jaki i innymi wiodącymi państwami zachodnimi. Interesujące dokumenty potwierdzające obecność w kierownictwie PRL takiego właśnie sposobu myślenia zawiera przygotowany przez profesora Włodzimierza Borodzieja i wydany w 2006 roku prze Wydawnictwo Naukowe Scholar zbiór Polska wobec zjednoczenia Niemiec, 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne. Znamienna jest również w tym kontekście wymowa szyfrogramu Ambasady PRL w Kolonii relacjonującego rozmowę ambasadora R. Karskiego z H. Teltschikiem, dyrektorem w bońskim urzędzie kanclerskim, bliskim współpracownikiem i doradcą kanclerza H. Kohla. W rozmowie tej Teltschik stwierdza, iż „kanclerz zdecydowany jest doprowadzić do przełomu w stosunkach (z Polską) i nadać im dynamikę rozwoju nie odbiegającą od pozytywnych przemian w ich (RFN) stosunkach z ZSRR, CSRS i Węgrami” (vide szyfrogram Ambasady PRL w Kolonii nr 448/I z 10 stycznia 1989 r.).

   

   - po trzecie wreszcie, podjęcie przez kierownictwo PRL tej - z jego punktu widzenia - nie pozbawionej ryzyka inicjatywy wobec Bonn możliwe było w zmieniającej się i już zmienionej częściowo sytuacji międzynarodowej w wyniku nowego kursu politycznego Moskwy.

   

  Słabła również z każdym niemal miesiącem pozycja NRD, ortodoksyjnego strażnika sztywnego kursu KS vis a vis Bonn. Każda próba oceny stanowiska RFN wobec zmian zachodzących w Polsce roku 1989 powinna więc uwzględniać, iż równolegle, w tym samym czasie toczył się między Warszawą a Bonn bardzo intensywny i wielce skomplikowany proces negocjacyjny w kluczowych dla obu stron kwestiach. W przypadku RFN mamy więc do czynienia ze swoistym „uwikłaniem” problematyki historycznych przemian w Polsce roku 1989 w kompleks polsko-niemieckich negocjacji mających przynieść w stosunkach dwustronnych odczuwalny postęp, a nawet przełom. Pierwsze sygnały zmieniającego się pozytywnie stanowiska rządu, partii politycznych i opinii publicznej RFN wobec Polski pojawiają się w styczniu 1989 roku w reakcji na rezultaty X Plenum KC PZPR.

   

  Reakcje te ujawniły się najpełniej w trakcie wizyty w Bonn nowego premiera PRL, M.F. Rakowskiego i jego rozmów z kanclerzem, H. Kohlem i innymi wiodącymi politykami RFN (vide szyfrogram Ambasady PRL w Kolonii nr 1028/I z 22 stycznia 1989 r.).

   

  Kanclerz w odrębnym oświadczeniu odnosząc się do rezultatów X Plenum KC PZPR ocenił je jako przesłankę porozumienia narodowego, uzdrowienia gospodarki i odzyskaniu przez Polskę roli przypadającej jej w Europie i stosunkach Wschód-Zachód. H.D. Genscher, niemiecki minister spraw zagranicznych wskazał w tym kontekście wprost na związek występujący między procesem demokratyzacji w Polsce a możliwościami rozwoju stosunków dwustronnych. Opozycyjna, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) upatrywała w decyzjach X Plenum wręcz punktu zwrotnego w procesie budowy porozumienia narodowego w Polsce (vide szyfrogram Ambasady PRL w Kolonii nr 1179/I z 24 stycznia 1989 r.). Jednoznacznie pozytywne i przychylne Polsce były niemieckie reakcje na podjęcie obrad „okrągłego stołu” (vide szyfrogram Ambasady PRL w kolonii nr 2353/I z 13 lutego 1989 r.). Prace „okrągłego stołu” były przedmiotem stałego zainteresowania niemieckiej klasy politycznej i opinii publicznej. Przedstawiciele rządu, partii koalicji rządzącej, partii opozycyjnych w publicznych oświadczenia i w rozmowach z polskimi dyplomatami dając wyraz poparcia dla idei i koncepcji „okrągłego stołu” awizowali, iż Zachód zareaguje adekwatnie na dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce. Bezpośrednio po zakończeniu obrad „okrągłego stołu” odbyła się w Bundestagu debata poświęcona specjalnie temu wydarzeniu. Panował consensus wszystkich partii reprezentowanych w Bundestagu, co do historycznego znaczenia „okrągłego stołu”, przemian w Polsce i ich pozytywnego wpływu na rozwój sytuacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie przyjmowano, że pomyślny finał „okrągłego stołu” otwiera nowe perspektywy w stosunkach Polski z RFN i całym światem zachodnim.

   

  Nasuwa się w tym miejscu pytanie, dlaczego jednoznacznie pozytywne reakcje rządu RFN, partii opozycyjnych i niemieckiej opinii publicznej na postępujący dynamicznie proces polskich przemian i reform nie  przekładały się na  konkretne decyzje niemieckie w toczących się równolegle negocjacjach z Polską.

   

  Można przyjąć, że na stanowisko rządu RFN w tamtym czasie rzutowały również następujące czynniki.

   

  W obozie rządzącym w Bonn brak było spójności w kwestii relacji z Polską. Koalicyjna FDP z H.D. Genscherem jako ministrem spraw zagranicznych opowiadała się za porozumieniem z Polską i wsparciem polskich reform. Podobną linię reprezentowała przeważająca część kierowanej przez Kohla CDU.

   

  Inne było już jednak stanowisko bawarskiej CSU. Będąc eksponentem sił narodowo-konserwatywnych w chadecji i poczuwając się do szczególnej odpowiedzialności za środowiska przesiedleńcze CSU z dużym sceptycyzmem odnosiła się do rysującej się w końcu lat 80. perspektywy szerokiego otwarcia z Polską. W lipcu 1989 roku przewodniczący CSU, T. Waigel swym spektakularnym politycznie wystąpieniem na zjeździe ziomkostwa Ślązaków, kwestionującym faktycznie Układ PRL-RFN z 1970 roku, doprowadził do kolejnej debaty w RFN, ale również na linii Warszawa-Bonn na temat polskiej granicy zachodniej. CSU artykułowała również daleko idący krytycyzm wobec planów odczuwalnego finansowo zaangażowania się RFN we wsparcie polskich reform. Wskazywano w tym kontekście na nienadążanie przemian gospodarczych za reformami politycznymi w Polsce i wyrażano wprost obawy, czy finansowe wsparcie Bonn nie podzieli losu kredytów udzielonych Polsce przez rząd H. Schmidta w latach 70. Sytuacja skomplikowała się dodatkowo, kiedy w 1988 roku w wyniku zmian w składzie rządu federalnego tekę ministra finansów RFN przejął T. Waigel, przewodniczący CSU. W ten oto sposób bawarska CSU uzyskała ważny instrument bezpośredniego współkształtowania procesu negocjacyjnego z Polską, w którym centralną częścią były kwestie finansowe.

   

  Należy przyjąć, iż dla kanclerza Kohla celem strategicznym pozostawało zbliżenie z Polską i skuteczne wspieranie polskich przemian. Przemawiały za tym liczne, ważkie argumenty, a wśród nich wzgląd na ich możliwy pozytywny - z punktu widzenia Bonn - wpływ na rozwój sytuacji w NRD.

   

  Jednocześnie kanclerz chciał z pewnością uniknąć sytuacji, w której ceną za przełom w relacjach z Polską byłby rozłam w środowisku chadecji, a co za tym idzie również w jego elektoracie. Przeciwnie celem Kohla i kierownictwa CDU w tym czasie było - jak można zakładać - doprowadzenie do porozumienia z Polską przy możliwie największym poparciu jak najszerszych kręgów i środowisk identyfikujących się i skupionych wokół chrześcijańskiej demokracji. Czyniło to proces dochodzenia do porozumienia z Polską powolnym, niespójnym, nierzadko wywołując wrażenie braku w nim niezbędnej determinacji.

   

  Rząd RFN brał również z pewnością pod uwagę niezwykłą dynamikę procesu politycznego w Polsce. Obrady „okrągłego stołu”, wybory czerwcowe i otwarcie perspektywy współudziału solidarnościowej opozycji w sprawowaniu władzy w Polsce skłaniały oczywiście rząd Kohla do wspierania tego kierunku rozwoju sytuacji w Polsce.

   

  Z drugiej zaś strony stawiało to przed rządzącymi w Bonn pytanie, czy rozstrzygnięcia w procesie negocjacyjnym z Polską nie powinny zapaść w momencie kiedy partnerem rządu Kohla będzie już nowy polski rząd z udziałem w nim „Solidarności”.

   

  Na postawę rządu H. Kohla wpływał również bez wątpienia, choć trudno określić precyzyjnie w jakim stopniu, niekorzystny dla CDU rozwój sytuacji wewnętrznej w RFN. W 1989 roku sytuacja rządu Kohla komplikowała się, a jego pozycja ulegała osłabieniu. Działo się tak w skutek otwarcia przez rząd Kohla szerokiego frontu reform z licznymi niepopularnymi społecznie elementami (reforma podatkowa, systemu świadczeń zdrowotnych). Porażka wyborcza CDU w lokalnych wyborach w Berlinie Zachodnim stała się dla chadecji sygnałem ostrzegawczym w perspektywie wyborów parlamentarnych w 1990 roku. Dodatkowo sytuację komplikował systematyczny przyrost poparcia dla skrajnie prawicowego ugrupowania Republikanów, które rosło w siłę kosztem przejmowania tradycyjnego elektoratu CDU. Rodziło to u Kohla i w całym  kierownictwie chadecji obawy, czy szybkie i szerokie otwarcie wobec Polski połączone ze znaczącym zaangażowaniem finansowym RFN nie będzie wodą na młyn propagandy Republikanów i nie skomplikuje sytuacji w roku przedwyborczym.

                                                 (Marek Jędrys)                                  

   

  Spis szyfrogramów nadesłanych z Kolonii

   

  Nr 1 Kolonia, 8 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie polonijnego „okrągłego stołu”.

   

  Nr 2 Kolonia, 10 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z Horstem Teltschikiem, doradcą kanclerza Helmuta Kohla na temat przygotowań do wizyty H. Kohla w Polsce

   

  Nr 3 Kolonia, 11 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ w sprawie tez na rozmowy premiera Mieczysława F. Rakowskiego w Bonn

   

  Nr 4 Kolonia, 15 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o opiniach niemieckich poprzedzających wizytę premiera Mieczysława F. Rakowskiego w RFN

   

  Nr 5 Kolonia, 21 stycznia 1989 r.

  Premier Mieczysław F. Rakowski do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie z kanclerzem RFN Helmutem Kohlem

   

  Nr 6 Kolonia, 21 stycznia 1989 r.

  Premier Mieczysław F. Rakowski do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie z prezydentem Francji Francois Mitterrandem

   

  Nr 7 Kolonia, 22 stycznia 1989 r.

  Premier Mieczysław F. Rakowski do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie z honorowym przewodniczącym SPD, b. kanclerzem RFN Willym Brandtem

   

  Nr 8 Kolonia, 24 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o opiniach niemieckich kół rządowych i partyjnych na temat X Plenum KC PZPR

   

  Nr 9 Kolonia, 8 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych i kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR o rozmowach z politykami SPD o zakończonej wizycie premiera M.F.Rakowskiego w RFN i planowanej wizycie kanclerza H. Kohla w Polsce

   

  Nr 10 Kolonia, 27 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z sekretarzem Forum Polsko-Niemieckiego o zakończonej wizycie premiera M.F.Rakowskiego w RFN i planowanej wizycie kanclerza H. Kohla w Polsce

   

  Nr 11 Kolonia, 28 stycznia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z ambasadorem ZSRR Julijem Kwicinskim na temat niemieckich ocen sytuacji w Polsce i stosunków RFN-ZSRR

   

  Nr 12 Kolonia, 10 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR w sprawie przygotowań niemieckich do wizyty kanclerza H. Kohla w Polsce

   

  Nr 13 Kolonia, 10 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o nieformalnych wypowiedziach kanclerza H. Kohla na temat „okrągłego stołu” i sytuacji w Polsce

   

  Nr 14 Kolonia, 13 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ o reakcjach kół rządowych partyjnych RFN na rozpoczęcie obrad „okrągłego stołu” w Polsce

   

  Nr 15 Kolonia, 10 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do prezesa Rady Ministrów o rozmowie z honorowym przewodniczącym SPD Willym Brandtem o rezultatach obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 16 Kolonia, 16 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowach w sprawie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

   

  Nr 17 Kolonia, 17 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowach w niemieckim MSZ w sprawie obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 18 Kolonia, 17 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z sekretarzem frakcji parlamentarnej FDP Torstenem Wolfgrammem w sprawie sytuacji wewnętrznej RFN, „okrągłego stołu” i stosunków dwustronnych

   

  Nr 19 Kolonia, 22 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z przewodniczącym FDP Otto Lambsdorffem w sprawie planów jego wizyty w Polsce

   

  Nr 20 Kolonia, 23 lutego 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych w sprawie zainteresowania prasy niemieckiej obradami „okrągłego stołu”

   

  Nr 21 Kolonia, 1 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z doradcą kanclerza H. Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza w Polsce

   

  Nr 22 Kolonia, 5 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowach w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 23 Kolonia, 7 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z honorowym przewodniczącym SPD Willym Brandtem w sprawie seminarium „Wizje przyszłości Europy”, obrad „okrągłego stołu”, możliwości przystąpienia PZPR do Międzynarodówki Socjalistycznej i kwestii azylantów z Polski

   

  Nr 24 Kolonia, 7 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowach w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 25 Kolonia, 9 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wiceprzewodniczącym frakcji SPD w Bundestagu Horstem Ehmke w sprawie linii kredytowej dla Polski, możliwego następstwa po ministrze Genscherze i systemu rakiet Lance

   

  Nr 26 Kolonia, 31 marca 1989 r.

  Charge d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ z informacjami od polskiej delegacji na negocjacje polsko-niemieckie

   

  Nr 27 Kolonia, 5 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Instytutu Polityki Zagranicznej Karlem Keiserem o kwestiach dwustronnych, wewnątrzniemieckich i europejskich

   

  Nr 28 Kolonia, 5 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie przedstawicielem kanclerza Kohla do negocjacji z Polską Horstem Teltschikiem o przebiegu obrad „okrągłego stołu” i przygotowaniach do wizyty H.Kohla w Polsce

   

  Nr 29 Kolonia, 11 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z honorowym przewodniczącym SPD Willym Brandtem w sprawie wyników „okrągłego stołu”, kontaktach Polski ze strukturami europejskimi i ewolucji niemieckiej sceny politycznej

   

  Nr 30 Kolonia, 20 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o debacie w Bundestagu nt. stosunków z Polską

   

  Nr 31 Kolonia, 7 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ i kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR o rozmowie z przewodniczącym FDP Otto Lambsdorffem w sprawie współpracy gospodarczej PRL-RFN

   

  Nr 32 Kolonia, 21 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wiceprzewodniczącym frakcji SPD Horstem Ehmke na temat debaty w Bundestagu o stosunkach z Polską

   

  Nr 33 Kolonia, 23 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o relacjach polsko-niemieckich po wypowiedziach prezydenta USA George Busha po zakończeniu obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 34 Kolonia, 24 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem SPD Helmuthem Beckerem na temat oświadczenia SPD w sprawach polskich

   

  Nr 35 Kolonia, 23 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z E.Bakerem członkiem Prezydium SPD na temat oceny polityki kanclerza H. Kohla

   

  Nr 36 Kolonia, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych o wizycie delegacji Sejmu PRL u przewodniczącej Bundestagu Rity Süssmuth

   

  Nr 37 Kolonia, 26 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z wiceprzewodniczącym frakcji SPD w Bundestagu Rudolfem Dresslerem na temat opieki socjalnej nad Polakami przybywającymi do RFN

   

  Nr 38 Kolonia, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z doradcą kanclerza H.Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie planów wizyty H. Kohla w Polsce i expose kanclerza w Bundestagu

   

  Nr 39 Kolonia, 27 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o wypowiedziach doradcy kanclerza H. Kohla Horsta Teltschika podczas spotkania z delegacją posłów Sejmu PRL

   

  Nr 40 Kolonia, 28 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z sekretarzem frakcji FDP w Bundestagu Torstenem Wolfgrammem po jego powrocie z Polski

   

  Nr 41 Kolonia, 28 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie w niemieckim MSZ w sprawie możliwości wizyty ministra spraw zagranicznych PRL w Niemczech

   

  Nr 42 Kolonia, 29 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ w sprawie oświadczenia rządowego kanclerza H. Kohla

   

  Nr 43 Kolonia, 3 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie Hansem-Jochenem Voglem, przewodniczącym SPD na temat polityki rządu RFN wobec Polski i sytuacji wewnętrznej w Niemczech

   

  Nr 44 Kolonia, 5 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przewodniczącym FDP Otto Lambsdorffem po jego powrocie z Polski

   

  Nr 45 Kolonia, 23 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z sekretarzem frakcji FDP w Bundestagu Torstenem Wolfgrammem w sprawie planów wizyty kanclerza H. Kohla w Polsce, sytuacji na niemieckiej scenie politycznej i stosunków RFN-USA

   

  Nr 46 Kolonia, 23 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do premiera rządu PRL o rozmowie wicepremiera Kazimierza Olesiaka z premierem rządu krajowego Badenii-Württembergii Lotharem Späthem o zmianach politycznych i gospodarczych w Polsce i rozwoju kontaktów polsko-niemieckich

   

  Nr 47 Kolonia, 24 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych RFN Hansem-Dietrichem Genscherem

   

  Nr 48 Kolonia, 4 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o przebiegu negocjacji polsko-niemieckich

   

  Nr 49 Kolonia, 5 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z doradcą kanclerza H. Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza w Polsce

   

  Nr 50 Kolonia, 21 czerwca 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z Uwe Kaestnerem z Urzędu Kanclerza RFN w sprawie przeprowadzenia kolejnej rundy rokowań polsko-niemieckich

   

  Nr 51 Kolonia, 22 czerwca 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z wiceprzewodniczącym frakcji SPD w Bundestagu Horstem Ehmke na temat drugiej tury wyborów parlamentarnych w Polsce

   

  Nr 52 Kolonia, 28 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu Hansem Koschnickiem w sprawie stanu negocjacji polsko-niemieckich

   

   

  Nr 53 Kolonia, 5 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z posłem CDU Karlem Beckerem na temat oceny kolejnej rundy rozmów polsko-niemieckich

   

  Nr 54 Kolonia, 3 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z doradcą kanclerza H. Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie przygotowań do kolejnej rundy rozmów polsko-niemieckich

   

  Nr 55 Kolonia, 7 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych i kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z doradcą kanclerza H. Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie szczytu państw „7” i spotkaniu kanclerza z delegacją NSZZ „Solidarność”

   

  Nr 56 Kolonia, 10 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o wizycie delegacji NSZZ „Solidarność” w RFN

   

  Nr 57 Kolonia,11 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Politycznego w niemieckim MSZ Dieterem Kastrupem w sprawie przygotowań do szczytu państw „7” i oceny wizyty delegacji NSZZ „Solidarność” w RFN

   

  Nr 58 Kolonia, 19 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Politycznego w niemieckim MSZ Dieterem Kastrupem w sprawie ustaleń szczytu państw „7”

   

  Nr 59 Kolonia, 21 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z zastępcą pełnomocnika kanclerza RFN Peterem Hartmannem

   

  Nr 60 Kolonia, 21 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o wypowiedzi dyrektora Departamentu Politycznego w niemieckim MSZ Dietera Kastrupa w sprawie rozmów polsko-niemieckich

   

  Nr 61 Kolonia, 24 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ i dyrektora Departamentu IV MSZ o wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych rządu krajowego Nadrenii-Północnej Westfalii w sprawie zezwoleń na pracę dla obywateli polskich

   

  Nr 62 Kolonia, 27 lipca 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu Ekonomicznego MSZ i dyrektora Departamentu IV MSZ o oświadczeniu Rady Ministrów Rolnictwa EWG w sprawie pomocy żywnościowej dla Polski

   

  Nr 63 Kolonia, 4 sierpnia 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu IV MSZ o reakcjach niemieckich na zmiany w kierownictwie PZPR

   

  Nr 64 Kolonia, 3 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o przygotowaniach do podpisania umowy o wymianie młodzieżowej

   

  Nr 65 Kolonia, 9 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do wicepremiera i do ministra spraw zagranicznych w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 66 Kolonia, 12 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do ministra spraw zagranicznych w sprawie udziału Polski w rozwiązaniu problemu uchodźców z NRD

   

  Nr 67 Kolonia, 18 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w niemieckim MSZ w sprawie polskiej sytuacji gospodarczej

   

  Nr 68 Kolonia, 30 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do wicepremiera i do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z szefem Zarządu Deutsche Bank Alfredem Herrhausenem w sprawie polsko-niemieckiej współpracy w sektorze finansowym

   

  Nr 69 Kolonia, 8 listopada 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z doradcą kanclerza Kohla Horstem Teltschikiem w sprawie przygotowań do wizyty kanclerza w Polsce

   

  Nr 70 Kolonia, 8 listopada 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu IV MSZ o debacie Bundestagu nad oświadczeniem kanclerza Kohla w sprawie „sytuacji narodu w podzielonych Niemczech”

   

  Nr 71 Kolonia, 13 listopada 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do podsekretarza stanu w MSZ o komentarzach niemieckich po wizycie kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 72 Kolonia, 16 listopada 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu IV MSZ o debacie Bundestagu nad oświadczeniem kanclerza Kohla w sprawie wizyty w Polsce i rozwoju sytuacji w NRD

   

  Nr 73 Kolonia, 22 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu Ekonomicznego MSZ o rozmowie z przewodniczącym FDP Otto Lambsdorffem na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 74 Kolonia, 28 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z przewodniczącym Międzynarodówki Socjalistycznej Willym Brandtem na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 75 Kolonia, 29 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o przedstawionym przez kanclerza Kohla w Bundestagu programie polityki niemieckiej

   

  Nr 76 Kolonia, 30 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w niemieckim MSZ na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 77 Kolonia, 1 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem CDU Karl-Heinzem Hornhuesem na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 78 Kolonia, 4 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w niemieckim MSZ na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 79 Kolonia, 5 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu Studiów i Programowania MSZ o rozmowach w Bundestagu i w niemieckim MSZ na temat wizyty kanclerza Kohla w Polsce

   

  Nr 80 Kolonia, 5 grudnia 1989 r.

  Marszałek Senatu do prezesa Rady Ministrów, ministra spraw zagranicznych i ministra stanu w Urzędzie Prezydenta PRL o rozmowach z kierownictwem Bundestagu

   

  Nr 81 Kolonia, 6 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu Studiów i Programowania MSZ o rozmowach w niemieckim MSZ na temat spotkania szefów rządów i państw NATO

   

  Nr 82 Kolonia, 6 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego z przewodniczącą Bundestagu Ritą Süssmuth

   

  Nr 83 Kolonia, 7 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ na temat dyskusji o „jedności niemieckiej”

   

  Nr 84 Kolonia, 6 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o ocenie sytuacji wewnętrznej NRD

   

  Nr 85 Kolonia, 8 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów o rozmowach w Ministerstwie Gospodarki RFN w sprawie udzielenia Polsce gwarancji Hermesa

   

  Nr 86 Kolonia, 12 grudnia 1989 r.

  Chargé d’affaires Marek Jędrys do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu I MSZ o niemieckich ocenach wizyty min. Genschera w ZSRR

   

  Nr 87 Kolonia, 14 grudnia 1989 r.

  Marszałek Sejmu do prezydenta i premiera rządu PRL o swych rozmowach w czasie wizyty w RFN

   

  Nr 88 Kolonia, 14 grudnia 1989 r.

  Marszałek Sejmu do prezesa Rady Ministrów o rozmowach prowadzonych w czasie wizyty w RFN

   

  Nr 89 Kolonia, 15 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ i dyrektora Departamentu I MSZ o rozmowie z ambasadorem ZSRR Julijem Kwicinskim o stosunkach RFN-NRD

   

  Nr 90 Kolonia, 19 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o ocenach krajowych i zagranicznych reakcji na plan kanclerza Kohla dotyczący procesu jednoczenia Niemiec

   

  Nr 91 Kolonia, 20 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przewodniczącym Komisji Gospodarczej Bundestagu Josefem Unlandem o rezultatach wizyty delegacji Komisji w Polsce

   

  Nr 92 Kolonia, 22 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do wicepremiera i ministra finansów o stanowisku rządu RFN w sprawie pożyczki stabilizacyjnej dla Polski

   

  Nr 93 Kolonia, 22 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do wicepremiera, ministra finansów, podsekretarza stanu w MSZ i podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o rozmowie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki RFN Dieterem von Würzenem w sprawie polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

   

  Nr 94 Kolonia, 28 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu Studiów i Planowania MSZ i dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z pełnomocnikiem rządu RFN ds.rozbrojenia i kontroli zbrojeń Josefem Holikiem w sprawie sytuacji Polski i Europy wobec procesu zbliżania się państw niemieckich

   

  Nr 95 Kolonia, 28 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ambasadorem USA w RFN Vernonem Waltersem o kwestiach europejskich i międzynarodowych

   

  Nr 96 Kolonia, 29 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Karski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ambasadorem ZSRR w RFN Julijem Kwicinskim o kwestiach europejskich i międzynarodowych

  Ryszard Karski, mianowanie na ambasadora w RFN, 10 sierpnia 1987 r. (AMSZ).
  Ryszard Karski, mianowanie na ambasadora w RFN, 10 sierpnia 1987 r. (AMSZ).
  Ryszard Karski, odwołanie z funkcji ambasadora w RFN, 23 sierpnia 1990 r. (AMSZ).
  Ryszard Karski, odwołanie z funkcji ambasadora w RFN, 23 sierpnia 1990 r. (AMSZ).
  Szyfrogram z ambasady w Kolonii, 7 marca 1989 r., strona 1 (AMSZ). Skrót "o.s." oznacza "okrągły stół".
  Szyfrogram z ambasady w Kolonii, 7 marca 1989 r., strona 1 (AMSZ). Skrót "o.s." oznacza "okrągły stół".
  Szyfrogram z ambasady w Kolonii, 7 marca 1989 r., strona 2 (AMSZ). W opracowanych materiałach depesza nr 24.
  Szyfrogram z ambasady w Kolonii, 7 marca 1989 r., strona 2 (AMSZ). W opracowanych materiałach depesza nr 24.