close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 14 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 14 września 2017)

   

   

   

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium, Röntgenstr.5, 81 679 Monachium, Niemcy
  e-mail: monachium.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   


  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

   

  Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa w siedzibie sprzedającego w dniu 28.09.2017 r. o godz. 09.00.

   


  3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

   

  Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie sprzedającego przy Röntgenstraße 5, 81 679 Monachium, w dniach 13.09-27.09, w pon., środę, czw., pt. w godzinach 9.00-16.00, we wt. w godz. 12.00-18.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 089 418 60 833.

   


  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego, cena wywoławcza:

   

  Marka/typ: BMW 320d Touring
  Moc silnika: 135 KW
  Rodzaj paliwa: diesel
  Ilość cylindrów: 4
  Pojemność silnika w cm3: 1995
  Rok produkcji: 2011
  Numer nadwozia: WBAUY11020F041867
  Źródło nabycia: BMW Niederlassung Monachium
  Data zakupu: 31.08.2011r.
  Skrzynia biegów: automatyczna
  Kolor karoserii: czarny
  Radio: fabryczne CD z nawigacją
  Inne wyposażenie: lampy xenonowe, klimatyzacja
  Stan licznika: 156 190,00 km
  Cena wywoławcza: 8 925,00 EUR

   


  5. Wysokość wadium oraz miejsce i termin jego wniesienia:

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. 892,50 euro (osiemset dziewięćdziesiąt dwa euro i 50/100). Wadium prosimy wpłacać w kasie placówki lub na niżej podany rachunek bankowy KG RP Monachium:


  DEUTSCHE BANK
  Generalkonsulat der Republik Polen
  IBAN: DE17700700240655810000
  BIC: DEUTDEDBMUC

  Niewpłacenie wadium jest  powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
  Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
   

   

  6. Oferta powinna zawierać:

   

  1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.
  2) Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.
  3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru
  4) kopię dowodu wpłaty wadium.

   


  7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

   

  Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem:
  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium, Röntgenstr.5, 81 679 Monachium, Niemcy. Na kopercie powinien znajdować się napis „Przetarg BMW 320d Touring. Nie otwierać ”. Oferty pisemne należy składać w dni robocze, pon., śr., czw., pt. w godz. 09.00 – 16.00, wt. w godz. 10.00-18.00, nie później niż do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Monachium. Oferta jest wiążąca przez 30 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt. 5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

   


  8. Odrzucenie ofert:

   

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   


  9. Inne uwagi:

   

  Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego.  W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: