close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 12 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 12 września 2017)

   

   

  Ambasada RP w Wilnie ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego tj. samochodu osobowego:    Mercedes C250 CGI

   

  1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

  Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A LT – 10 323 Wilno Litwa,
  e-mail: wilno.amb.sekretariat @ msz.gov.pl


  2.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargowa w dniu
  02 października 2017r. o godz.12.00


  3.MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie sprzedającego przy ul.Smelio 20A LT – 10323 Wilno, Litwa w dniach 19 - 21.09.2017r. w godzinach 10-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +370 5 2194700


  4.RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE

  Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:

   

   MERCEDES BENZ C 250 CGI  
   Pojemność silnika – 1796 cm3
   Rodzaj paliwa – benzyna
   Ilość cylindrów – 4
   Rok produkcji – 2010
   Nr VIN –WDD2040471A506809
   Nr rejestracyjny – 16 2 016
   Skrzynia biegów – automat
   Kolor – czarny metalik
   Stan licznika – 85 126 km
   Cena wywoławcza – 8 079,75 Euro
   Uwagi – sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry; nieprzydatny do użytku na placówce


  5.WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce wadium w kasie Ambasady RP w Wilnie ul.Smelio 20A lub na rachunek bankowy: Ambasada RP w Wilnie ul. Smelio 20A, LT – 10323 Vilnius, Lithuania, IBAN: LT 65 2140 0300 0019 3641. Nazwa banku: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius. Adres banku: Didzioji g.18, LT – 01128 Vilnius, Lithuania. SWIFT: NDEALT2X z dopiskiem: „Wadium  – Mercedes C250”.


  Niewpłacenie wadium jest  powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.


  6.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1). Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres e- mailowy.
  2). Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.
  3). Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.


  7.TERMIN  MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Ambasada RP w Wilnie ul.Smelio 20A LT-10323 Wilno, Litwa
  Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Mercedes C250”
  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon-piątek) w godz.9.00 – 15.00 nie później niż do dnia 29 września 2017r. do godz.12.00  w sekretariacie Urzędu. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium, zgodnie z pkt.5 niniejszego ogłoszenia. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.


  8.ODRZUCENIE OFERT

  Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
  - zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.
  - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


  9. INNE INFORMACJE

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.
  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.
  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

   

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: