close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 8 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 8 września 2017)

   

   

   

  Ambasada RP w Oslo
  Olav Kyrres plass 1, 0273 Oslo, Norwegia
  Ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Volvo S40, nr rejestracyjny: CD64133
  w formie ofert pisemnych

   

   

  Opis przedmiotu przetargu:

  Samochód osobowy Volvo S40
  Rok produkcji: 2003
  Przebieg: 112 191 km
  Kolor: Szary – Titanium Grey Metalic
  Pojemność silnika w cm3: 1948
  Rodzaj paliwa: benzyna
  Skrzynia biegów: manualna
  Cena wywoławcza: 40 000,00 NOK (czterdzieści tysięcy i 0/100 koron norweskich)

   

  Uwaga: Oferent chcący zarejestrować pojazd na terenie Królestwa Norwegii zobowiązany jest dodatkowo do wniesienia opłaty domiaru podatkowego, która została wyceniona przez urząd skarbowy na kwotę: 44 495,00 NOK (czterdziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu i 0/100 koron norweskich).

   

  Wysokość wadium: 4 000,00 NOK

   

  Oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie placówki w dniach 12.09.2017 r. – 26.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 15:00 po uprzednim umówieniu wizyty.

   

  Ofertę zakupu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu – Volvo S40” w siedzibie placówki w dniach 12.09.2017 r. – 26.09.2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00.
  Do kontaktów z oferentami upoważniony jest pan Michał Lubiński, tel.: +47 24 110 857, e-mail: michal.lubinski@msz.gov.pl

   

  Ważna oferta winna zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta. W przypadku firm, prosimy podać imię i nazwisko oraz funkcję osoby autoryzowanej do reprezentowania firmy;
  2. Adres zamieszkania lub siedziby (firmy) oferenta;
  3. Oferowaną cenę;
  4. Formę zapłaty (do wyboru: płatność gotówką lub przelewem bankowym);
  5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   

  Wadium w wysokości 4 000,00 NOK należy wpłacić w chwili złożenia oferty w siedzibie placówki.
  Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę wlicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. w siedzibie placówki

   

  Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeśli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera wymaganych danych, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

   

  Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 5 dni od wyboru oferty. W przypadku oferenta rejestrującego pojazd na terenie Królestwa Norwegii wymagane będzie potwierdzenie uregulowania kwoty domiaru podatkowego.

   

   

  Załącznik 1 - Formularz ofertowy

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: