close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 14 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 14 września 2017)

   

   

   

  Ambasada RP w Nairobi
  Red Hill Road 58 (off Limuru Road)
  P.O. Box 352-00621, NAIROBI, KENYA

   


  Ogłasza sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz (2009r.)
  w drodze przetargu publicznego

   

   

   

  Przedmiot przetargu

   
  Samochód osobowy marki  Mercedes Benz E280;  rok produkcji 2009, 5 drzwiowy, 3,0l; silnik benzynowy;  automatyczna skrzynia biegów;  kolor:  czarny;
  Numer nadwozia EDB211054-2B-429989.
  Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, radio fabryczne z odtwarzaczem CD, klimatyzacja, elektrycznie podnoszone szyby z przodu i regulowane lusterka,  systemy ABS.
   

  Cena wywoławcza:  1 200 000 KSH (Szylingi Kenijskie)


  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120 000 KSH (szylingi Kenijskie). Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady Red Hill Road 58 (off Limuru Road) P.O. Box 352-00621, NAIROBI, KENYA. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


  Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu w dniu 21 września oraz 22 września br. w godzinach od 10:00 14:00 w Ambasadzie RP w Nairobi; Red Hill Road 58 (off Limuru Road) P.O. Box 352-00621, NAIROBI, KENYA
  Oferty pisemne należy składać w siedzibie Ambasady; Red Hill Road 58 (off Limuru Road) P.O. Box 352-00621, NAIROBI, KENYA w zaklejonych kopertach do dnia 28 września br. do godziny 14:00.
  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Ambasady RP w Nairobi; Red Hill Road 58 (off Limuru Road) P.O. Box 352-00621, NAIROBI, KENYA

   

  Oferta powinna zawierać:

  1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres  e-mailowy;
  2.        Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres, w którym oferta jest wiążąca;
  3.        Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1.        Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
  2.        Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

   

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa

   
  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

   
  Ambasada RP w Nairobi  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: