close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 8 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 8 września 2017)

   

   

   

  Ambasady RP w Londynie,
  47 Portland Place, Londyn  W1B 1JH
  Wielka Brytania

   

  Ogłasza sprzedaż samochodu marki BMW 520D SE
  w drodze trzeciego przetargu publicznego

   

   

  Przedmiot przetargu

   
  Samochód osobowy marki  BMW; dyplomatyczne numery rejestracyjne, typ F10 520D SE Saloon N47, rok produkcji 11/2010, 4 drzwiowy, silnik diesel 2,0;  automatyczna skrzynia biegów; przebieg w milach - 43000; kolor - szary; dostosowany do ruchu brytyjskiego. Numer VIN: WBAFW12020C496880.
  Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, nawigacja GPS, radio fabryczne z odtwarzaczem CD, klimatyzacja, czarna tapicerka - skóra; elektrycznie podnoszone szyby i regulowane lusterka, system ABS.


  Cena wywoławcza: 7.425,00 GBP

   
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 742,50 GBP. Wadium należy wpłacić na rachunek Ambasady RP w Londynie (nazwa rachunku: Embassy of the Republic of Poland, bank: Allied Irish Bank (GB), account no: 56607069, sort code: 23-83-97, tytuł przelewu: BMW 520D SE) lub gotówką w kasie Ambasady RP w Londynie, 47 Portland Place,  Londyn W1B 1JH w dni robocze do dnia 27 września br. w godzinach 10.00-14.00. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   
  Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz dokumentów przy budynku Ambasady RP w Londynie, 27 Redington Gardens, London NW3 7RX, Wielka Brytania, w dniach 12/09-27/09 2017, w godzinach 10.00 – 14.00. po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Marcin Piotrowski, mail: marcin.piotrowski2@msz.gov.pl, tel. +44207 2913 583 lub Marek Krawczyk, mail: marek.krawczyk@msz.gov.pl,  tel. +44207 2913 538. 
  Oferty pisemne należy składać u pracowników portierni w siedzibie Ambasady RP w Londynie, 47 Portland Place, W1B 1JH, Wielka Brytania w zaklejonych kopertach do dnia 27 września 2017 z dopiskiem  „BMW 520D SE”.
  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2017 w siedzibie Ambasady RP w Londynie, 47 Portland Place, Londyn W1B 1JH, Wielka Brytania.

   

  Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres  e-mailowy;
  2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres, w którym oferta jest wiążąca;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. oświadczenie o pokryciu kosztów przerejestrowania pojazdu (VAT, opłata rejestracyjna, podatek drogowy) dla oferentów spoza korpusu dyplomatycznego.

   

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 dotyczących  wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

   

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi kupujący.
  Ambasada RP w Londynie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

   

   

  Załączniki:

  Formularz ofertowy

  Foto 1

  Foto 2

  Foto 3

  Foto 4

  Foto 5

  Foto 6

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: