close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 • Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

   

   

  Co przygotować?

  Prosimy o przygotowanie:

  • dokumentów, które mają być poświadczone (w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej legalizacji – szczegóły zawarto w sekcji Informacje dodatkowe),
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za każdy dokument, który ma być poświadczony apostille.

  Jakie dokumenty muszę wypełnić?

  Prosimy o wypełnienie Wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (POBIERZ WNIOSEK Z WZOREM).

  Formularz wniosku jest dostępny w Dziale Legalizacji MSZ.

  Jak wypełnić dokumenty?

  Prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym powyżej wzorem.

  Ile muszę zapłacić?

   

  Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

  Opłatę skarbową można wnieść:

     1. przelewem bankowym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

  Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

  Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

  Dla płatności z zagranicy:

  · SWIFT CODE: CITIPLPX,

  · IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

  Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille,

    2. u inkasenta Urzędu M. St. Warszawy przy Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, w godz. 9:00 – 14:00

   

  Gdzie i kiedy załatwię sprawę?

   

  Sprawę można załatwić:

  osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, wejście od strony ulicy Litewskiej.

  Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

  korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą na w/w adres, również z zagranicy.

  Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  ·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

  ·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille,

  ·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

   

  UWAGA: nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

   

  WAŻNE:  poświadczenie większej liczby dokumentów – powyżej np. 20 sztuk – może skutkować brakiem możliwości odbioru dokumentów tego samego dnia.

   

  Za granicą LISTA INSTYTUCJI PAŃSTW OBCYCH WYDAJĄCYCH APOSTILLE ZA GRANICĄ

  Co zrobi urząd?

   

  Do dokumentów złożonych osobiście klauzula apostille jest wydawana w momencie złożenia wniosku.

  W przypadku dokumentów złożonych korespondencyjnie, poświadczymy je klauzulą apostille i odeślemy pocztą, także za granicę.

   

  Jaki jest czas realizacji?

   

  Wydanie klauzuli apostille odbywa się szybko i powoduje automatyczne uznanie legalności takiego dokumentu w innym państwie, które jest stroną Konwencji.

  W przypadku zgłoszenia osobistego do Działu Legalizacji MSZ apostille zostanie wydane w tym samym dniu.

  Korespondencyjne załatwianie sprawy może trwać do 2-3 tygodni.

   

  Jak się odwołać?

   

  Dla tej usługi nie jest przewidziana droga odwoławcza.

   

  Informacje dodatkowe

  WAŻNE: dokumenty, które przed wydaniem klauzuli apostille w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

   

  - dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) - przez właściwy miejscowo sąd okręgowy lub właściwy miejscowo sąd apelacyjny (dot. dokumentów sporządzonych przez sąd apelacyjny);

   

  - dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe:

  - dyplomy ukończenia wyższych studiów i ich duplikaty,

  - świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i ich duplikaty,

  - zaświadczenia o ukończeniu studiów,

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty,

  uwierzytelnia ministerstwo nadzorujące uczelnię, w przypadku większości uczelni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem:

  - dyplomów uczelni wojskowych - Ministerstwo Obrony Narodowej;

  - dyplomów uczelni medycznych - Ministerstwo Zdrowia;

  - dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

  - dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk - Kancelaria Polskiej Akademii Nauk,

  - dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydanych przez instytuty badawcze - ministerstwo nadzorujące instytut.

   

  UWAGA: pozostałe dokumenty wydane przez uczelnie wyższe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a następnie urząd właściwego ministra. Uzyskanie legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia właściwej uczelni i ministra.

   

  - świadectwa szkolne uwierzytelnia właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;

  - „nową maturę” uwierzytelnia Ministerstwo Edukacji Narodowej;

  - dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze uwierzytelnia Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie,

  - dokumenty handlowe uwierzytelnia Krajowa Izba Gospodarcza lub regionalne izby gospodarcze.

   

  UWAGA: MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

   

  Poświadczanie dyplomów uczelni artystycznych

  oraz świadectw

  szkół artystycznych

   

  Poświadczania dyplomów uczelni artystycznych (akademii muzycznych, akademii sztuk pięknych, szkół teatralnych i filmowych) klauzulą apostille dokonuje Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

  Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa; nr tel : 22 4210 463 lub 480, 

  Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.15 - 16.15.

   

  Sprawę można załatwić:

   

    - osobiście lub przez osobę trzecią (czynność nie wymaga dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN,

   

    - korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą na w/w adres,  również z zagranicy.

  Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  ·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

  ·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille,

  ·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego akceptuje opłatę skarbową wniesioną wyłącznie przelewem bankowym, dokonanym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

  Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

  Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

  Dla płatności z zagranicy:

  · SWIFT CODE: CITIPLPX,

  · IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

  Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille.

  Podstawa prawna

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011r. nr 201, poz. 1188);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624);
  • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1285);
  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. nr 710, poz. 84 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1657, z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842, z późn.zm.).

   

   

  Tagi: Apostille

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: