close

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

 

        

 

Numer ogłoszenia: ADK/2018

Data ukazania się ogłoszenia: 05 czerwca 2017 r.

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

ogłasza nabór w ramach

konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018

 

 

Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozpoczęcie aplikacji – 1 lutego 2018 r.

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Początek konkursu: 5 października 2017 roku

 

 

Główne obowiązki aplikanta:

 

- ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,

- odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,

- ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

- udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji.

 

Wymagania konieczne:

 

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,

- znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej,

- dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

Wymagane dokumenty:

 

- wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem),

- życiorys (zgodnie ze wzorem),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w razie konieczności kopia dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu, a w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

 

UWAGA:

 

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

 

Osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu. Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w znajomość języków obcych.

 

Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia nadesłanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

 

Etapy konkursu:

 

  1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
  2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie
    i rozwiązywanie problemów).
  3. Sprawdzian stopnia znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata we wniosku języków obcych (zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
  4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz współpracy z innymi).
  5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

 

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

Ważne informacje dotyczące aplikacji:

 

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Akademia Dyplomatyczna MSZ

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK/2018

 

Szczegółowe informacje na temat aplikacji są dostępne w BIP MSZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 87 66  oraz (w sprawie egzaminów językowych) +48 (22) 523 79 77.

 

 

Biuro Spraw Osobowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych