close

Apostille

Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

 

Co przygotować?

Prosimy o przygotowanie:

  • dokumentów, które mają być poświadczone (w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej legalizacji – szczegóły zawarto w sekcji Informacje dodatkowe),
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za każdy dokument, który ma być poświadczony apostille.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Prosimy o wypełnienie Wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (POBIERZ WNIOSEK Z WZOREM).

Formularz wniosku jest dostępny w Dziale Legalizacji MSZ.

Jak wypełnić dokumenty?

Prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym powyżej wzorem.

Ile muszę zapłacić?

 

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Opłatę skarbową można wnieść:

   1. przelewem bankowym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

Dla płatności z zagranicy:

· SWIFT CODE: CITIPLPX,

· IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille,

  2. u inkasenta Urzędu M. St. Warszawy przy Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, w godz. 9:00 – 14:00

 

Gdzie i kiedy załatwię sprawę?

 

Sprawę można załatwić:

osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, wejście od strony ulicy Litewskiej.

Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą na w/w adres, również z zagranicy.

Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille,

·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

 

UWAGA: nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

 

WAŻNE:  poświadczenie większej liczby dokumentów – powyżej np. 20 sztuk – może skutkować brakiem możliwości odbioru dokumentów tego samego dnia.

 

Za granicą LISTA INSTYTUCJI PAŃSTW OBCYCH WYDAJĄCYCH APOSTILLE ZA GRANICĄ

Co zrobi urząd?

 

Do dokumentów złożonych osobiście klauzula apostille jest wydawana w momencie złożenia wniosku.

W przypadku dokumentów złożonych korespondencyjnie, poświadczymy je klauzulą apostille i odeślemy pocztą, także za granicę.

 

Jaki jest czas realizacji?

 

Wydanie klauzuli apostille odbywa się szybko i powoduje automatyczne uznanie legalności takiego dokumentu w innym państwie, które jest stroną Konwencji.

W przypadku zgłoszenia osobistego do Działu Legalizacji MSZ apostille zostanie wydane w tym samym dniu.

Korespondencyjne załatwianie sprawy może trwać do 2-3 tygodni.

 

Jak się odwołać?

 

Dla tej usługi nie jest przewidziana droga odwoławcza.

 

Informacje dodatkowe

WAŻNE: dokumenty, które przed wydaniem klauzuli apostille w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

 

- dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) - przez właściwy miejscowo sąd okręgowy lub właściwy miejscowo sąd apelacyjny (dot. dokumentów sporządzonych przez sąd apelacyjny);

 

- dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe:

- dyplomy ukończenia wyższych studiów i ich duplikaty,

- świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i ich duplikaty,

- zaświadczenia o ukończeniu studiów,

- dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty,

uwierzytelnia ministerstwo nadzorujące uczelnię, w przypadku większości uczelni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem:

- dyplomów uczelni wojskowych - Ministerstwo Obrony Narodowej;

- dyplomów uczelni medycznych - Ministerstwo Zdrowia;

- dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

- dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk - Kancelaria Polskiej Akademii Nauk,

- dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydanych przez instytuty badawcze - ministerstwo nadzorujące instytut.

 

UWAGA: pozostałe dokumenty wydane przez uczelnie wyższe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a następnie urząd właściwego ministra. Uzyskanie legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia właściwej uczelni i ministra.

 

- świadectwa szkolne uwierzytelnia właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;

- „nową maturę” uwierzytelnia Ministerstwo Edukacji Narodowej;

- dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze uwierzytelnia Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie,

- dokumenty handlowe uwierzytelnia Krajowa Izba Gospodarcza lub regionalne izby gospodarcze.

 

UWAGA: MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

 

Poświadczanie dyplomów uczelni artystycznych

oraz świadectw

szkół artystycznych

 

Poświadczania dyplomów uczelni artystycznych (akademii muzycznych, akademii sztuk pięknych, szkół teatralnych i filmowych) klauzulą apostille dokonuje Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa; nr tel : 22 4210 463 lub 480, 

Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.15 - 16.15.

 

Sprawę można załatwić:

 

  - osobiście lub przez osobę trzecią (czynność nie wymaga dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN,

 

  - korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą na w/w adres,  również z zagranicy.

Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille,

·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego akceptuje opłatę skarbową wniesioną wyłącznie przelewem bankowym, dokonanym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

Dla płatności z zagranicy:

· SWIFT CODE: CITIPLPX,

· IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille.

Podstawa prawna

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011r. nr 201, poz. 1188);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624);
  • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1285);
  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. nr 710, poz. 84 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1657, z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842, z późn.zm.).

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych